WWF om ny klimatrapport: Satsa på naturens egna lösningar och klimatsmarta städer

Framtidens städer måste bli grönare och mer klimatsmarta: Foto: Shutterstock

Den senaste rapporten rapporten från FN:s klimatpanel, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, har presenterats idag. Den visar hur effekterna av en varmare värld påverkar matförsörjning, infrastruktur och naturen – och hur alla måste göra större ansträngningar för att anpassa samhällena. Om 30 år kommer mer en miljard människor vid världens kuster att drabbas av översvämningar och stormar på grund av stigande havsvattennivåer. Redan idag uppgår temperaturhöjningen till 1,1 grader jämfört med förindustriell tid.

 –Klimatkrisens effekter som spär på extrem torka, värmeböljor, stormar, översvämningar och artutrotning är ingen science-fictionfilm utan en rå verklighet redan idag. Vår planet pressas bortom sina gränser där de mest utsatta lider mest. Men loppet är inte kört. Om världens ledare agerar nu har vi fortfarande en chans. Varje tiondels grad räknas och städerna har en otroligt viktig roll att spela, säger WWFs generalsekreterare Gustaf Lind.

Nästan hälften av jordens befolkning kommer att känna av vattenbegränningar varje år och många miljarder invånare i städer kommer att påverkas av klimatförändringar. Sårbarheten varierar i olika länder. Många länder planerar för att anpassa sig, men gapet växer mellan åtgärderna och den pågående klimatförändringen.

–Vi behöver visa ledarskap för att få mer motståndskraftiga och klimatsmarta städer. Att satsa på naturbaserade lösningar i urbana miljöer som träd, naturliga ekosystem och gröna tak kan både minska utsläppen, bidra till klimatanpassning, ge bättre hälsa och minska fattigdomen, säger Jennifer Lenhart, ansvarig för WWFs globala arbete med hållbara städer.

År 2050 kommer mer än en miljard människor vid kusterna att se drastiska konsekvenser av stigande havsvattennivåer.

– Om uppvärmningen begränsas till 1,5 grader kan Arktis sommaris behållas men vid högre temperaturer är det mycket osäkert, säger Gustaf Lind.

År 2040 riskerar klimatförändringarna att ha nått 1,5 grader. Renskötseln i Sverige är kraftigt påverkad när fler vinterregn och skare gör att renarna inte kommer åt lavar på marken. Sommartid stressas renarna allt mer av höjda temperaturer och vandrar högre upp för att kyla ned sig och undvika insekter.

Med nuvarande utsläppsnivåer har Sverige vid kommande mandatperiods slut förbrukat den mängd koldioxid som vi kan släppa ut om vi ska bidra till 1,5 grader. Nu gäller det att vi efter valet får en bred uppslutning för att sätta en utsläppsbudget i linje med Parisavtalet, säger Gustaf Lind.

Alla världens regeringar behöver:

•              Sätta nationella klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet inklusive nettonollutsläpp senast 2050 – rikare länder behöver gå ännu snabbare fram

•              Genomför nationella klimatplaner i linje med satta klimatmål – stopp för investeringar i utvinning av och energiproduktion baserad på fossila bränslen

Sveriges politiker behöver:

Sätta en nationell utsläppsbudget för Sverige i linje med 1,5 grader

•              Ta fram fler förslag på åtgärder som leder till att Sverige, som ett av de rika länderna i världen, går före och visar att en hållbar och rättvis omställningen är möjlig.

•              Utveckla stöd och insatser inom jord- och skogsbruk som stärker motståndskraften för klimatförändringar i våra landskap som gynnar en ökad vattenhållande förmåga men också ett mer varierat brukande

•              Driva högre klimatambitioner för EU

•              Se till att vi bidrar med finansiering and resurser till de fattigaste ländernas omställning och anpassning

Företag och städer världen behöver:

•              Sätta klimatmål i linje med vetenskapen och 1,5 graders-målet

•              Genomföra färdplaner med åtgärder för att nå målen som styr mot resurs- och energieffektivitet, stödjer omställning till hållbar förnybar energi och inte skadar utan helst stärker exempelvis biologisk mångfald

Alla finansiella institutioner världen behöver:

Kommunicera mål för när deras portföljer (dvs hela innehavet av tillgångar) ska vara i helt linje med 1.5-gradersmålet.

•              Utveckla strategier som redovisar hur omställningen går: Läs mer om våra förslag och hur vi arbetar här, här och här.

Som enskild individ och familj kan du/ni:

•              Gör er röst hörd för att påverka politiker och andra beslutsfattare att agera för att vi ställer om samhället hållbart och i linje med 1,5-graders-målet

•              Beräkna klimatfotavtrycket med en klimatkalkylator för att se på vilket sätt ni kan minska er egen klimatpåverkan steg för steg

•              Lev klimatsmart och minska miljöpåverkan

För frågor, kontakta:

Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, 073-52 53 571

Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik WWF, 070-292 44 12

Jennifer Lenhard, global projektledare för WWFs arbete med städer, 0730- 882-477

Tom Arnbom, naturvårdsexpert och biolog (våtmarker mm), 070-554 40 66

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

The post WWF om ny klimatrapport: Satsa på naturens egna lösningar och klimatsmarta städer appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author:

Rekordinsamling för Ukraina

SOS Barnbyar skickade fyra miljoner till Ukraina efter bara ett dygns insamling. ”Vi kommer att gå in med ännu mer”, säger Anna Ernestam, generalsekreterare SOS Barnbyar.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

Hjälpen når barnen i Ukraina

En flicka sitter ensam i en mörk och dyster källare i Ukraina.

UNICEF är på plats i Ukraina. Vi hjälper barn och familjer vars liv hotas av stridigheterna. Vi gör vårt yttersta för att se till att de snabbt får akut sjukvård, tak över huvudet, mat och rent dricksvatten.

Vi har sedan 2014 hjälpt barn och familjer i östra Ukraina som har drabbats av konflikten, bland annat genom rent vatten, sjukvård, reparation av skolor och psykologiskt stöd till traumatiserade barn. Våra redan existerande program, och vår närvaro på plats, gör att vi nu snabbt har kunnat utöka våra insatser för att nå hundratusentals barn och människor med det mest nödvändiga för deras överlevnad.

Det här gör UNICEF i Ukraina just nu:

 • Vi ser till att människor får rent vatten genom att reparera vattensystem, leverera rent vatten till barn och familjer vars vattenförsörjning har förstörts, och se till så att människor på flykt får rent vatten där de befinner sig.
 • Vi levererar medicin, hygienartiklar, kläder och filtar till människor som flytt eller tvingats lämna sina hem.
 • Vi har mobila sjukvårdsteam på plats som snabbt kan hjälpa barn och familjer som drabbas av konflikten. 
 • Vi levererar nödhjälp från våra lager. De närmaste dagarna kommer bland annat vinterkläder till barn, medicin, skolmaterial, hygienprodukter och rent vatten att nå över 20 000 barn och familjer i akut nöd.
 • Vi har tio mobila team på plats som ger barn psykosocial hjälp, och som särskilt hjälper traumatiserade barn.
 • Vi sätter upp så kallade Blue Dots, trygga samlingsplatser för barn och barnfamiljer på flykt. På dessa platser får barn och familjer hjälp med medicin, utbildning och vård. Men kanske framförallt är det platser där barn kan leka, återhämta sig, känna sig säkra och få psykologiskt stöd för att hantera trauman som de har upplevt.

Hjälp vår fortsatta insats för barnen i Ukraina – ge en gåva

Ge en gåva till barnen i Ukraina

Inlägget Hjälpen når barnen i Ukraina dök först upp på UNICEF Sveriges blogg.

Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

WWF uppmanar regeringen att agera på artskyddsutredningen

Läs repliken i Dagens Industri 23 februari 2022 här.

Flera näringsföreträdare målar i DI upp en skräckbild om att artskyddsförordningen hotar ett flertal näringar och svensk ekonomi. Detta saknar verklighetsförankring. Samtidigt avfärdar de den statliga utredningen om artskyddet. Trots att den innehåller förslag om att anpassa regelverket till EU:s miniminivå för fåglar, vilket debattörerna själva framställer som helt avgörande.

Efter flera års diskussioner om hur vi ska skydda arter i Sverige finns nu efter en statlig utredning färdiga förslag för regeringen att ta vidare. WWF anser att merparten av dessa är bra och vill att regeringen går vidare med en proposition. 

Det dröjde över två decennier efter Sveriges EU-inträde innan regelverken i EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv började tillämpas inom skogsbruket, bland annat för att det länge motverkades av skogsnäringen. Näringsföreträdarna skriver insiktsfullt i DI den 21 februari om ”att hänsyn måste tas till sällsynta och hotade arter”, men de har inga konstruktiva förslag till hur vi ska kunna leva upp till EU:s naturvårdsdirektiv. Utvecklingen i Sverige är en del av en global trend – en kris för biologisk mångfald. Enligt Artdatabanken är drygt var femte art rödlistad.  Och det är just ändrad markanvändning som är det främsta skälet till utarmning av arter och livsmiljöer. Fungerande ekosystem är grunden för en hållbar markanvändning – och för det krävs att vi behåller våra arter.

Regeringen har ännu inte gett besked om hur man ska lösa konflikterna kring artskyddet och kritiken från EU. Skogsstyrelsen meddelade den 10 februari att myndigheten går vidare, utan svar från regeringen, och ändrar tillsynsarbetet för artskyddsförordningen. I DN 17 feb ger Skogsstyrelsen sken av att ett fungerade artskydd som lever upp till kraven från fågeldirektivet och livsmiljödirektivet kan lösas genom en snabb förordningsändring. WWF anser att det är helt otillräckligt och att regeringen bör ha en regelrätt beredning av utredningen och sedan presentera en proposition.  Det verkar också som att Skogsstyrelsen själva går vidare och ändrar tillsynsarbetet utan djupare samarbete med Länsstyrelsen, som är ansvarig myndighet för tillsynen av artskyddsförordningen. Det är i så fall anmärkningsvärt.

Utredningen kring artskyddet går näringslivet tillmötes gällande flera av deras krav. Ökad ersättningsmöjlighet till markägare som får stora inskränkningar i sitt brukande, ökad tydlighet i lagen och ett mindre strikt skydd för fåglar enligt direktivets miniminivå, är några exempel. Men den föreslår också andra viktiga förändringar, som att se till att det är rätt arter som omfattas av den nationella fridlysningen, förebyggande verktyg för artskydd, förbud mot äggsamlingar för att motverka illegal handel med hotade arter och mer resurser för tillsyn. 

Artskyddsförordningen och de förslag som presenteras i den statliga utredningen skulle sammantaget stärka artskyddet, minska konflikter och bidra till att vi kan leva upp till EU:s naturvårdsdirektiv och våra miljömål. Landsbygdsministern uppgav nyligen att artskyddet är en prioriterad fråga. Vi hoppas att det betyder ett stärkt och fungerande artskydd och att näringsföreträdarna kan bidra konstruktivt till det! 

Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF
Emelie Nilsson, sakkunnig naturvårdspolicy på WWF

The post WWF uppmanar regeringen att agera på artskyddsutredningen appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Nina Schmieder

UNICEF uppmanar till eldupphör i Ukraina

Ett barn med sin förälder som promenerar i konfliktdrabbade Ukraina.

Foto: ©UNICEF/AFP/Filippov

UNICEF är på plats i Ukraina. Vi hjälper barn och familjer vars liv hotas och ser till att barn snabbt får akut sjukvård, tak över huvudet, mat och rent dricksvatten. UNICEF-stödda mobila team erbjuder psykosocialt stöd till barn som är traumatiserade av den kroniska otryggheten.

UNICEF uppmanar till omedelbart eldupphör och vädjar till alla parter att skydda barn från att skadas. Under inga omständigheter får skolor, sjukhus och vattensystem attackeras.

De senaste åtta årens konflikt har orsakat djupgående och bestående skador för barn på båda sidor. 

Barnen i Ukraina är i desperat behov av hjälp.

Ge en gåva nu

Inlägget UNICEF uppmanar till eldupphör i Ukraina dök först upp på UNICEF Sveriges blogg.

Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

SOS Barnbyars generalsekreterare reagerar kraftfullt

Ryssland invasion av Ukraina kommer att leda till enorma humanitära konsekvenser. SOS Barnbyar Sveriges generalsekreterare Anna Ernestam är djupt oroad.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

WWF: Dra inte alla skogsägare över en kam

Publicerad i ATL 21 februari 2022

Skogsstyrelsen har i dagarna förtydligat att även skogsbruket måste anpassas till miljöbalken och artskyddsförordningens krav på kunskap och hänsyn till arter i skogen. Nu reagerar företrädare för skogsägare i ATL på detta och kräver att politikerna ingriper.

Skogsbruket skall ta sitt självklara ansvar att bevara naturvärden och arter, men företrädarna underminerar mindre skogsägares möjligheter att kunna leva upp till de lagliga kraven och marknadens förväntningar på hållbarhet!

När det gäller svenska skogsägare är det viktigt att skilja på de stora skogsbolagen och de 320 000 mindre privata skogsägarna i Sverige. Av den senare kategorin är endast en tredjedel medlemmar i skogsägarföreningar och LRF. Trots detta framhåller inte sällan skogsägarföreningar och LRF att man företräder alla mindre skogsägare och oftast krokar de två arm med skogsindustrin.

Företrädarna har ofta fört en osaklig retorik som kan sammanfattas med att äganderätten är hotad och att skogsägarna vet bäst vilka naturvärden de har. I retoriken ingår också att skogsägarna själva bäst värnar om dessa naturvärden samt att samhället helt enkelt ska lita på dem. Kontentan av argumenten blir att skogsbruk till skillnad från all annan näringsverksamhet inte behöver följa annan miljölagstiftning än skogsvårdslagens minimikrav.

Men de mindre skogsägarna i Sverige består av människor med olika bakgrund och kunskap. Många av dem vill ta sitt ansvar, men har ett behov av rådgivning från myndigheterna i frågor som rör naturvård och arter. 

Myndigheternas rådgivning och stöd till mindre skogsägare om hur de ska bedriva sitt skogsbruk för att leva upp till nationella och EU-gemensamma regelverk är idag på ett minimum. Det är ett stort problem.

Det intensiva påverkansarbetet som LRF och andra skogsaktörer bedrivit de senaste åren har starkt bidragit till den linjen. Denna påverkanskampanj har också sannolikt bidragit till att det inte fanns tillräckligt med stöd i riksdagen till den tidigare regeringens budget, där ökad finansiering till rådgivning och skydd ingick. Därmed har risken ökat för att mindre skogsägare kan komma i kläm när lagen kräver skydd och där det saknas pengar för ersättning.

En liten budget för formellt skydd med dagens ersättning på 125 procent av marknadsvärdet räcker inte! 

Den ryggmärgsreflex som skogsägarnas ”företrädare” uppvisar gynnar varken mindre skogsägarna eller svenskt skogsbruk i stort. Här behövs ödmjukhet och en kunskapsbaserad inställning.

WWF skulle varmt välkomna att skogsägares företrädare verkar för att artskyddsutredningens förslag omsätts i politisk handling.  Men också att staten avsätter tillräckligt med finansiering för inventering av naturvärden, rådgivning till skogsägare samt ersättning för att skydda arters livsmiljöer!

Peter Roberntz
senior skogsexpert på WWF

Emelie Nilsson
sakkunnig naturvårdspolicy på WWF

The post WWF: Dra inte alla skogsägare över en kam appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Nina Schmieder

En halv miljon barn redan drabbade av konflikten i Ukraina

Den väpnade konflikten i östra Ukraina fortsätter att ha en stor påverkan på barns mående och trygghet. Vi förbereder oss nu på att kunna hantera en eskalerande konflikt, och de konsekvenser som det riskerar att få för barn, det säger UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt.

Vi förbereder oss för att snabbt kunna leverera förnödenheter och hjälpa de barn som behöver skydd, skola, vård, mat och vatten. UNICEF samarbetar också med lokala myndigheter, som ofta är de första att kunna bistå utsatta familjer. Med vårt stöd förbereder de sig nu på att omedelbart kunna hjälpa barn och familjer som kan behöva lämna sina hem, säger Pernilla Baralt.  

Över en halv miljon barn i regionerna Luhansk och Donetsk har redan påverkats av konflikten, och enligt UNICEF i Ukraina behöver 430 000 barn kontinuerligt stöd för att hantera trauman.

UNICEF finns på plats för att se till så att barnen får skydd, sjukvård, kan gå i skolan och har rent vatten att dricka.

Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige

UNICEF bedömer att över 100 skolor de senaste åren har skadats av granatbeskjutning, vilket försvårar barnens möjlighet till utbildning. Även vattensystem och infrastruktur för el har attackerats, något som hotar tillgången till dricksvatten för fyra miljoner människor.

Konflikten i Ukraina skapar en livsfarlig situation för hundratusentals barn menar UNICEFs generalsekreterare Pernilla Baralt.

Två ukrainska flickor läser en broschyr fån UNICEF om hur man skyddar sig från landminor.

UNICEF utbildar barn i Ukraina om hur de kan skydda sig mot landminor.

Barnen i östra Ukraina lever i ett av de mintätaste områdena i världen. De leker, går i skolan och växer upp på platser fulla av minor och granater. Miljön de växer upp i är direkt livsfarlig, och även de barn som inte skadas fysiskt riskerar trauman som kan påverka dem resten av livet, säger Pernilla Baralt.  

Vad gör UNICEF?

UNICEF finns på plats i Ukraina för att se till att barnen får skydd, sjukvård, kan gå i skolan och har rent vatten att dricka. De senaste åren har vi hjälpt 180 000 barn med psykologiskt stöd. UNICEF stöttar också återuppbyggnad och reparationer av skolor och vattensystem som skadats, så att barn ska kunna dricka rent vatten och gå i skolan. 

Pandemin förvärrar situationen ytterligare för barn och vuxna i östra Ukraina. Vaccinationer måste fortsätta, och UNICEF levererar vaccin mot covid och dödliga barnsjukdomar. Utöver det levererar vi den utrustning som krävs för att kunna omvandla vaccin till vaccinationer, exempelvis sprutor och kylutrustning.

UNICEF finns på plats, men den förvärrade situationen gör att ytterligare finansiering behövs för att kunna hjälpa barnen. Om du vill vara med och stötta barn i katastrofdrabbade länder som Ukraina, ge en gåva till vårt katastrofarbete idag och var med och rädda barns liv.

Inlägget En halv miljon barn redan drabbade av konflikten i Ukraina dök först upp på UNICEF Sveriges blogg.

Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Ny WWF-rapport: Valarnas blå korridorer kräver skydd

De stora valarna, till exempel knölval och gråval, rör sig tusentals mil varje år. Längs dessa så kallade blå korridorer hittar de mat, parar sig och föder upp sina ungar. Men växande hot har gjort dessa vandringar alltmer riskfyllda – och ibland dödliga.

– Valar utsätts för flera stora hot från oss människor – industriellt fiske, sjöfart och föroreningar är bara några av dem. Detta har lett till att sex av de tretton stora valarterna är listade som antingen hotade eller sårbara på den internationella rödlistan, trots decennier av skydd mot den kommersiella valfångsten. Nu krävs kraftiga åtgärder för att skydda valarna, säger Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

Nordkaparen som är en av de mest hotade arterna, med endast 336 individer kvar, hotas bland annat av bifångst i fiskeredskap och sjöfart. 86 procent av alla nordkapare uppskattas att någon gång under sin livstid trassla in sig i fiskeredskap och för varje nordkapare som dör riskeras artens överlevnad.

­– Varje år drunknar omkring 300 000 valar, delfiner och tumlare efter att de fastnat i fiskeredskap. Och det händer i alla världens hav, från Arktis till Antarktis och även i Östersjön där det drabbar vår egen akut hotade östersjötumlare, säger Stina Nyström, WWFs expert på valar.

Valarnas betydelse för ett hållbart ekosystem, både över och under vattenytan, är flera. Bland annat göder deras avföring växtplankton som står för mer än hälften av jordens syreproduktion. Och under sin livstid binder en val lika mycket kol som tusentals träd.

”Protecting Blue Corridors” har tagits fram av WWF i samarbete med fler än 50 forskningsgrupper och med grund i 30 års vetenskapliga data kring valarnas vandringar över världens hav. Rapporten uppmanar till ett helhetsgrepp för att adressera hoten och skydda valarna – genom allt från lokala till regionala och globala samarbeten. Särskilt viktigt för de migrerande valarnas framtid är FN förhandlingarna i New York nu i mars, kring skydd av biologisk mångfald i områden bortom nationell jurisdiktion.

– Rapporten visar tydligt att det krävs snabba åtgärder och investeringar från såväl lokalsamhällen, länder, internationella organ som industrin, för att skydda havens blå korridorer, säger Stina Nyström. De är livsnödvändiga inte bara för världens valar utan även för oss människor.

Fakta:

Valar (Cetacea) är en grupp däggdjur med ett 90-tal arter (bardvalar och tandvalar) som alla är anpassade till ett liv i vatten. Många av de stora valarna rör sig långa sträckor mellan varmare vatten där de förökar sig, och kallare vatten där de söker föda. De får normalt en ensam kalv mellan vartannat och vart fjärde år och de blir könsmogna först runt tio års ålder.

Valarna påverkas av människorna på flera sätt. Uppskattningsvis dödas 300 000 valar varje år på grund av att de trasslar in sig i fiskeredskap. Den internationella sjöfarten, kemikalie- och bullerföroreningar, förlust av livsmiljöer och klimatförändringar är andra hot som påverkar valarna och deras livsmiljöer.

Mer info här: https://wwfwhales.org/

The post Ny WWF-rapport: Valarnas blå korridorer kräver skydd appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author:

Utsatta flickor får en andra chans genom innovativt skolprojekt

I spåren av pandemin befinner sig världen i en utbildningskris. 616 miljoner barn påverkas fortfarande av skolstängningar. För första gången sedan UNICEF börjat mäta går utbildningsnivåerna ner i världen. I låg- och medelinkomstländer har stängda skolor och inställda utbildningar lett till att upp till 70 procent av 10-åringar inte kan läsa eller förstå en enkel text, en ökning med 17 procent sedan pandemin startade. Värst drabbar utbildningskrisen flickor.

Flickor som inte går eller har hoppat av skolan är sårbara på många sätt och löper större risk att utsättas för barnäktenskap, tidiga graviditeter, barnarbete, sexuella övergrepp eller våld.

Eva Struving, Postkodlotteriets Managing Director 

I Elfenbenskusten går 1,5 miljoner barn inte i skolan, och 55 procent av dem är flickor. Situationen har förvärrats av pandemin. Antalet barn som går i skola i landet har minskat med 4 procent jämfört med innan pandemin.

UNICEF startar nu, med finansiering från Svenska Postkodlotteriet, ett projekt som ska ge fler flickor möjlighet att få en utbildning.

UNICEFs generalsekreterare Pernilla Baralt håller i en check om 7 miljoner kronor från Postkodlotteriet.

UNICEFs generalsekreterare Pernilla Baralt tog emot checken på 7 miljoner kronor hos Postkodlotteriet.

Vi är väldigt glada över att Svenska Postkodlotteriet har gett oss möjligheten att starta det här innovativa projektet i Elfenbenskusten. Behovet är enormt och utbildning är själva grunden för ett självständigt liv. Genom projektet kommer vi kunna förbättra framtidsmöjligheterna för tusentals flickor och bidra till minskad fattigdom och ökad jämställdhet, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige. 

En andra chans

Regeringen i Elfenbenskusten driver sedan många år speciella utbildningscenter för flickor som har hoppat av skolan. Utbildningen i centren är dock både begränsad och föråldrad. UNICEF och regeringen i landet har länge sett ett behov av att reformera utbildningarna, men det har saknats resurser. Genom finansieringen på 7 miljoner från Svenska Postkodlotteriet kommer nu utbildningarna för flickor kunna moderniseras och förbättras. Totalt kommer 1 000 flickor mellan 15 – 19 års ålder som hoppat av skolan att få en andra chans till en utbildning.

Projektet kommer bidra till att:

 • Ge tonårsflickor som står utanför skolan en andra chans i form av en modern utbildning som ökar möjligheterna till ett självständigt liv med en egen inkomst. 
 • Erbjuda flickorna en utbildning inom innovativa och framtidsinriktade yrken som svarar mot behoven på arbetsmarknaden, exempelvis inom programmering och förnyelsebar energi.
 • Tillsammans med regeringen reformera den nationella läroplanen, utbilda lärare och förse skolorna med utrustning och digitala verktyg som möjliggör en modern kvalitativ utbildning som minskar det digitala gapet. 
 • Stärka flickornas kunskap i entreprenörskap och väva in kurser som bland annat stärker flickors självförtroende, ledarskap och innovationstänkande. 
 • Stärka jämställdheten och förbättra flickornas kunskaper inom sexuell och reproduktiv hälsa.

UNICEFs projekt i Elfenbenskusten är ett av sju projekt i en temasatsning på flickors utbildning runt om i världen. Temasatsningen hålls ihop av Svenska Postkodstiftelsen vars roll är att möjliggöra samverkan, gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande mellan projekten. Sammanlagt delas 50 miljoner kronor ut. 

Inlägget Utsatta flickor får en andra chans genom innovativt skolprojekt dök först upp på UNICEF Sveriges blogg.

Gå till källa
Author: UNICEF Sverige