Stor frustration och viss tillförsikt efter COP26

Resultatet av det nyligen avslutade klimatmötet COP26 i Glasgow är blandat. Vissa framsteg skedde, i form av löften om minskad av­skogning, minskade nivåer av metangas­utsläpp och ett starkare globalt system för finansiering av klimat­åtgärder. Men över­lag är många besvikna, och det med rätta. 

Det står klart att ländernas åtaganden för att begränsa utsläppen av växthus­gaser inte är till­räckliga för att för­hindra de värsta effekterna av klimat­förändringarna. Enligt nuvarande prognos kommer ut­släppen år 2030 inte att ha minskat utan istället ha ökat med 16 procent jämfört med 2010 års nivåer.

Världens höginkomstländer har inte heller hållit löftet från 2009, om att bidra med 100 miljarder USD per år för klimat­anpassningar i låginkomst­länderna. Trots att det är en mycket liten summa jämfört med de pengar som höginkomst­länderna lägger på egna subventioner av fossila bränslen.

En positiv utkomst av mötet är dock att länderna åtagit sig att redan under 2022 se över och stärka sina utsläppsmål. Det ger UNICEF och andra aktörer en möjlighet att påverka planerna i en positiv riktning.

Barns deltagande – en självklarhet i klimatarbetet

Ett annat positivt resultat från klimat­mötet är ett starkare erkännande av barn och ungas deltagande i klimat­frågan, bland annat genom beslutet att framöver bättre koppla samman konferensen Conference of Youth (som leds av FNs klimatpanel UNFCCC) med kommande klimat­möten.

UNICEF Sverige förväntar oss att barn och ungas deltagande och inflytande blir allt tydligare och mer självklart i klimat­arbetet på alla nivåer framöver.

Nicole Becker, 20 år från Argentina, på en presskonferens i Glasgow dagen innan COP26. UNICEF och Fridays For Future anordnade presskonferensen för att ge unga möjlighet att delge sina perspektiv och förslag på lösningar kring klimatförändringarna.

UNICEF fortsätter att uppmana världens beslutsfattare att:

  • Skynda på arbetet med att minska sina länders utsläpp av växthus­gaser. Till år 2030 ska de ha minskat med 45 procent (jämfört med 2010) för att år 2050 ha nollutsläpp. 
  • Öka investeringar i klimat­anpassningar i de mest drabbade låg- och medelinkomst­länderna. Exempelvis genom att ge stöd till vatten­pumpar drivna med sol­paneler, cyklon­säkra skolor, översvämnings­säkra vatten­brunnar, grödor som står bättre emot torka och nya tekniska lösningar för att ersätta fossila bränslen.·
  • Garantera barn och ungas deltagande och inflytande i alla för­handlingar och beslut som rör klimat och miljö.

För att underlätta för regeringar och företag att förstå i vilken utsträckning barn och unga påverkas av klimat­förändringarnas följder och hur åtgärder ska prioriteras för att hjälpa de mest utsatta, har UNICEF tagit fram rapporten The Climate Crisis is a Child Rights Crisis:

Läs rapporten här

Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Vi har goda skäl att rödlista svensk kyckling

Debattartikel publicerad i Göteborgs-Posten 26 november.

Replik

23/11 Världsnaturfondens angrepp mot svenska bönder är orättvist

Vår planet kan inte vänta, det är vi eniga med Svensk Fågel om. Vår roll som miljöorganisation är att trycka på för en mer hållbar livsmedelskonsumtion. WWF har vid uppdateringen av Köttguiden skärpt kriterierna för klimat och djurvälfärd, baserat på forskning. Därför hamnade vanlig svensk kyckling på rött ljus i år. Nu blir det ännu viktigare att jobba tillsammans med svenska kycklingbönder för ett hållbart lantbruk.

Fem hållbarhetsparametrar

Jenny Andersson, Svensk Fågel skriver att bedömningen för vanlig svensk kyckling i Köttguiden inte stämmer, vilket vi i denna replik vill bemöta. Vår guide tar upp fem olika hållbarhetsparametrar när det gäller animalieproduktion. Vi har i år vässat kriteriet för klimatet och djurvälfärd. Därmed har svensk kyckling fått rött ljus, Svenskt Sigill klimatcertifierad kyckling gult ljus och den Kravmärkta grönt ljus.

Svensk Fågels första påstående gäller klimatkriteriet där de hänvisar till att de har en lägre siffra än vår bedömning. Men vår källa är densamma och vi har därmed samma grunddata. Anledningen till den högre siffran i vår bedömning handlar inte om att vi har gammal data utan att vi på inrådan av forskare inkluderar viktiga faktorer som markkol, transporter och energiåtgång för hela livsmedelskedjan fram till butiken samt förpackningar. Det är nödvändigt för att minska klimatutsläppen och hela livsmedelskedjan bör inkluderas. Denna förändring gäller alla köttslag i guiden, inte bara för kycklingen.

Det andra påståendet handlar om djurvälfärdskriteriet. WWF har på inrådan av forskare inkluderat krav på mer långsamväxande raser i guiden. De snabbväxande kycklingraser som vanligen används får ofta problem med leder och smärta i benen. Svensk Fågel menar i stället att dessa kycklingars benhälsa överlag är god – vi välkomnar en vetenskapligt baserad oberoende studie som visar detta!

Det tredje påståendet är att WWF inte skulle värna om ett svenskt jordbruk. Vi har den största respekt för alla bönder som producerar maten vi äter, förvaltar mark, sköter djur och håller våra landskap öppna. Vi har en omfattande dialog med lantbrukets representanter och arbetar ofta tillsammans för en mer hållbar livsmedelsproduktion. I vissa fall är vi eniga och in andra fall inte och då är vi tydliga med det, som i det här fallet.

Vad gäller kritiken om att WWF inte kontaktat Svensk Fågel så var organisationen inbjuden med andra aktörer i livsmedelskedjan till ett seminarium om resultatet veckan innan lanseringen. Vi är måna om att ha en fortsatt dialog om möjliga vägar framåt och tror att Sveriges bönder är en viktig del i lösningen för ett mer hållbart livsmedelssystem.

Gustaf Lind, generalsekreterare WWF

Anna Richert, senior matexpert WWF

The post Vi har goda skäl att rödlista svensk kyckling appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Melody Sefton

Pepparkakshus som ger riktiga hem

SOS Barnbyars kampanj #pepparkakshem ger fler barn ett riktigt hem.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

SOS Barnbyars #pepparkakshem visas på ArkDes

Tea Malmegård ställer ut ett #pepparkakshem på ArkDes välkända utställning. SOS Barnbyars julkampanj #pepparkakshem gör att bilder på pepparkakshus på sociala medier blir insamlade pengar som ger fler barn ett riktigt hem.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

Drastiskt minskade anslag ett dråpslag för miljö-och klimatarbetet


Gammelskog. Foto: Ola Jennersten

För en vecka sedan presenterade oppositionen en gemensam budgetreservation som alternativ till den budget som presenterats av regeringen. Vänsterpartiet har meddelat att de har för avsikt att rösta för regeringens budget till skillnad från Centerpartiet som avser att rösta för sin egen budget. Det innebär att den budget som har störst stöd i riksdagen är oppositionens.

–Det är sorgligt att riksdagen beslutar om en budget som innehåller drastiskt minskade satsningar på klimat och biologisk mångfald samtidigt som det är kris för dessa områden. Det är ingen liten neddragning heller utan hela 3,5 miljarder nästa år, kommenterar Gustaf Lind.

– Regeringens skogsproposition innebär att möjligheten att skydda skog kan komma att försvagas kraftigt. Med den föreslagna budgeten riskerar skogsägare dessutom att stå utan ersättning för skydd av värdefull natur, säger Gustaf Lind.

När skogspropositionen lades fram byggde den på en budget med förstärkt finansiering för skydd. Med oppositionens budget urholkas denna och Sveriges möjligheter att nå internationella åtaganden om skydd av skog och arter försvåras kraftigt.

Bara några dagar efter att COP26 avslutats presenterades en budget som innebär sänkt skatt med 50 öre på bensin och diesel. Det väntas leda till att utsläppen ökar med minst 150 000 ton koldioxid per år vilket går helt emot de senaste klimatrapporterna och är tvärtemot vad som behövs. Det innebär också ytterligare 3,5 miljarder i missade skatteintäkter jämfört med regeringens förslag vilket leder till mindre resurser till åtgärder för klimatet, miljön och andra samhällsmål.

Mer el kommer att behövas i delar av klimatomställningen. All el- och värmeproduktion har dock en kostnad och miljöpåverkan och det är därför helt centralt att satsa på energieffektiviseringar. Det gör att energin räcker till mer, att energisystemet blir mer robust och ger dessutom ökad konkurrenskraft för industrin. Trots det väljer oppositionen att kapa anslaget till energieffektivisering till industrin och för flerbostadshus.

– Det är i den pågående energidebatten anmärkningsvärt att oppositionen kapar stödet till energieffektivisering för flerbostadshus och industrin. Att minska efterfrågan är den snabbaste och billigaste åtgärden för att säkra tillgången till energi, i synnerhet för de investeringar som nu görs i industrin, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

En av de positiva satsningarna i budgetreservationen är att man förlänger regeringens ökade satsningar på laddinfrastruktur till år 2023 för sträckor där laddmöjligheter saknas idag och till tung trafik. Det är satsningar som WWF särskilt lyft fram genom åren. I regeringens budgetförslag finns inga medel för det år 2023.

– Det är positivt att oppositionen redan nu i budgetreservationen visar att man har för avsikt att förstärka medlen till laddinfrastruktur för områden av större behov och för tung trafik, säger Gustaf Lind.

En annan positiv del av budgetreservationen är att Klimatklivet finns kvar liksom i regeringens budget. Om det sänkts i enlighet med de tre partiernas egna budgetförslag hade det haft omfattande negativa effekter på Sveriges klimatarbete. 

För frågor, kontakta:

Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF, mobil 073-52 53 571

Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik, mobil 070-29 24 412

Marie von Zeipel, senior pressekreterare, mobil 070-62 91 077

The post Drastiskt minskade anslag ett dråpslag för miljö-och klimatarbetet appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Marie.Von.Zeipel

Drastiskt minskade anslag ett dråpslag för miljö-och klimatarbetet


Gammelskog. Foto: Ola Jennersten

För en vecka sedan presenterade oppositionen en gemensam budgetreservation som alternativ till den budget som presenterats av regeringen. Vänsterpartiet har meddelat att de har för avsikt att rösta för regeringens budget till skillnad från Centerpartiet som avser att rösta för sin egen budget. Det innebär att den budget som har störst stöd i riksdagen är oppositionens.

–Det är sorgligt att riksdagen beslutar om en budget som innehåller drastiskt minskade satsningar på klimat och biologisk mångfald samtidigt som det är kris för dessa områden. Det är ingen liten neddragning heller utan hela 3,5 miljarder nästa år, kommenterar Gustaf Lind.

– Regeringens skogsproposition innebär att möjligheten att skydda skog kan komma att försvagas kraftigt. Med den föreslagna budgeten riskerar skogsägare dessutom att stå utan ersättning för skydd av värdefull natur, säger Gustaf Lind.

När skogspropositionen lades fram byggde den på en budget med förstärkt finansiering för skydd. Med oppositionens budget urholkas denna och Sveriges möjligheter att nå internationella åtaganden om skydd av skog och arter försvåras kraftigt.

Bara några dagar efter att COP26 avslutats presenterades en budget som innebär sänkt skatt med 50 öre på bensin och diesel. Det väntas leda till att utsläppen ökar med minst 150 000 ton koldioxid per år vilket går helt emot de senaste klimatrapporterna och är tvärtemot vad som behövs. Det innebär också ytterligare 3,5 miljarder i missade skatteintäkter jämfört med regeringens förslag vilket leder till mindre resurser till åtgärder för klimatet, miljön och andra samhällsmål.

Mer el kommer att behövas i delar av klimatomställningen. All el- och värmeproduktion har dock en kostnad och miljöpåverkan och det är därför helt centralt att satsa på energieffektiviseringar. Det gör att energin räcker till mer, att energisystemet blir mer robust och ger dessutom ökad konkurrenskraft för industrin. Trots det väljer oppositionen att kapa anslaget till energieffektivisering till industrin och för flerbostadshus.

– Det är i den pågående energidebatten anmärkningsvärt att oppositionen kapar stödet till energieffektivisering för flerbostadshus och industrin. Att minska efterfrågan är den snabbaste och billigaste åtgärden för att säkra tillgången till energi, i synnerhet för de investeringar som nu görs i industrin, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

En av de positiva satsningarna i budgetreservationen är att man förlänger regeringens ökade satsningar på laddinfrastruktur till år 2023 för sträckor där laddmöjligheter saknas idag och till tung trafik. Det är satsningar som WWF särskilt lyft fram genom åren. I regeringens budgetförslag finns inga medel för det år 2023.

– Det är positivt att oppositionen redan nu i budgetreservationen visar att man har för avsikt att förstärka medlen till laddinfrastruktur för områden av större behov och för tung trafik, säger Gustaf Lind.

En annan positiv del av budgetreservationen är att Klimatklivet finns kvar liksom i regeringens budget. Om det sänkts i enlighet med de tre partiernas egna budgetförslag hade det haft omfattande negativa effekter på Sveriges klimatarbete. 

För frågor, kontakta:

Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF, mobil 073-52 53 571

Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik, mobil 070-29 24 412

Marie von Zeipel, senior pressekreterare, mobil 070-62 91 077

The post Drastiskt minskade anslag ett dråpslag för miljö-och klimatarbetet appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Marie.Von.Zeipel

Skippa Black Friday – låt dina pengar rädda barns liv

Skippa Black Friday-reorna och låt dina pengar rädda barns liv istället. I vår gåvoshop finns en mängd produkter som gör verklig skillnad för barn som behöver dem som mest.

Idag möter barn världen över flera kriser samtidigt: coronapandemin, klimatförändringarna, krig, konflikter, ökande fattigdom och ojämlikhet. Utmaningarna påverkar oss alla, men de drabbar de redan utsatta barnen hårdast.

  • Den eskalerade konflikten i Afghanistan, i kombination av torka, covid-19 och nu vinterns kyla, har skapat en desperat situation i landet. Barn har inget vatten att dricka och går miste om vaccin mot farliga sjukdomar. I slutet av 2021 beräknas 3,2 miljoner barn under fem år lida av akut undernäring. Många är så undernärda att de är inlagda på sjukhus, för svaga för att greppa ett utsträckt finger.
  • Coronapandemin har skapat en kris för barns rättigheter. Till följd av ned­stängningar har 77 miljoner barn fortfarande inget klass­rum att gå till. Förutom att de hamnar efter i sin utbildning och förlorar framtids­utsikter, går många miste om nöd­vändiga skol­måltider och livs­viktiga rutin­mässiga vaccinationer. Dessutom ökar risken att utsättas för våld, barn­arbete och barn­äktenskap.
  • Klimatförändringarna utgör ett stort hot mot barns liv, hälsa och utveckling. Jämfört med vuxna är barn i större behov av mat och vatten för att hålla sig friska och växa. De är mindre kapabla att överleva extrema väder­­händelser och mer mottagliga för giftiga kemikalier, temperatur­­förändringar och vatten­­burna sjukdomar. Barn i sam­hällen som har bidragit minst till de globala utsläppen möter de största konsekvenserna av klimat­förändringarna.

Världens orättvisor blir tydliga vid dagar som Black Friday. Att barn dör av orsaker som går att förhindra, eller fråntas rätten att utvecklas till sin fulla potential, är oacceptabelt. Med hjälp av UNICEF och våra fantastiska givare kan fler barn få livräddande sjukvård, vaccin, mat, rent vatten, skydd och utbildning.

Skippa Black Friday – haka på vår deal

Förra året handlade vi svenskar i genomsnitt för 3 772 kr per person under Black Week. En summa som skulle kunna rädda många barns liv. Därför hoppas vi att du och många med dig väljer att skippa vissa onödiga reaprodukter i år, och istället hakar på vår deal:

Köp livräddande produkter

Dina pengar är värda mer än du tror! Istället för det där nagellacket för 134 kr kan du se till att en bebis på flykt får varma kläder för att överleva vintern. Eller varför inte hoppa den wi-fi-styrda ljusslingan för 319 kr och istället ge nötkräm till 93 undernärda barn?

Pengarna går till vårt livräddande arbete och hjälper de barn som behöver det mest just nu. Tack för att du är med och räddar liv!

Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

WWF Magasin – nytt nummer ute nu!

Dessutom:

Lejon – nya beräkningar visar att det bara finns runt 25 000 lejon kvar i Afrika – en minskning med 50 procent sedan 1990-talet. WWF arbetar tillsammans med lokala myndigheter för att öka lejonens chanser att överleva. Direktrapport från fältet i Kenya.

Myanmar – ”vad ni än gör, stanna kvar”. Sedan militärkuppen i februari har Myanmar skakats av våld och protester. Mitt i allt detta kämpar WWF för att stoppa skövlingen av landets enastående rika natur.

”Dra aldrig upp dragkedjan på sovsäcken i isbjörnsland” – Lundaprofessorn Susanne Åkesson forskar på djurs vandringar och navigation. Forskning som fört henne ut på fantastiska äventyr.

WWF för världens natur – läs om några av de skogar, berg, savanner och våtmarker som fått skydd efter insatser från WWF.

Han tog hem världens natur till våra vardagsrum – Sven Gillsäter ägnade sitt liv åt att berätta om djur och natur och var med och startade svenska WWF.

Äventyrsgruppen – hjälper unga nyanlända hitta ut i den svenska naturen.

Lagom God Jul och Hållbart Nytt År – trött på slöseri och stress? Så här firar du en jul som är snällare både mot planeten och dig själv.

Detta och mycket mer i nya WWF Magasin – en tidning om det som är viktigt på riktigt.

WWF Magasin

 

The post WWF Magasin – nytt nummer ute nu! appeared first on Världsnaturfonden WWF.

Gå till källa
Author: Jenny.Lundell

Barn och unga gör sina röster hörda med U-Report

Barns rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem är en central del av barnkonventionen. I Sverige finns ungefär två miljoner barn, som var och en har rätt att uttrycka sina åsikter och påverka beslut som rör dem. Barns rätt till delaktighet är också viktigt i det ständigt pågående arbetet för att stärka vår demokrati. Att tidigt göra barn medvetna om vikten av att göra sin röst hörd är mycket betydelsefullt i det arbetet.

Barns rätt till delaktighet, som är en grundprincip i barnkonventionen, handlar inte om att barn ska “bestämma”. Det är alltid vuxna som har det yttersta ansvaret och därmed också beslutanderätten. Men genom att ta in barnets perspektiv och göra barnet delaktigt i beslut som rör barnet, blir både beslut och resultat bättre, mer effektiva och långsiktigt hållbara.

U-Report ökar barns delaktighet och inflytande

Som ett led i att konkretisera vårt arbete med barns rättigheter lanserar UNICEF Sverige idag U-Report Sverige, ett digitalt verktyg som gör det möjligt för barn och unga att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.

U-Report används redan av UNICEF i över 90 länder, för att öka barns delaktighet och inflytande. Idag finns över 18 miljoner användare, så kallade U-Reporters. Nu finns verktyget även i Sverige, för att öka barns delaktighet och inflytande i det svenska samhället.

Hur fungerar U-Report Sverige?

U-Report Sverige riktar sig till barn och unga mellan 13-17 år. När de unga registrerar sig får de regelbundet korta frågeformulär skickade till sig via Facebook Messenger eller WhatsApp, beroende på vilken plattform de har valt. Frågorna handlar exempelvis om coronapandemins konsekvenser, klimatkrisen, psykisk hälsa och skolan.

Svaren som samlas in anonymiseras och presenteras direkt på U-Report Sveriges hemsida. Resultaten och åsikterna kommer sedan att delas med politiker, myndigheter och andra som kan bidra till att Sverige blir ett bättre land för barn och unga att växa upp i.

Barn och unga lever här och nu, och de är vår framtid. De har egna rättigheter, är kompetenta, kreativa och tillför unika perspektiv. Vi vuxna behöver lyssna på vad de tycker är viktigt och skapa goda förutsättningar för dem att vara med och påverka den verklighet de lever i. U-Report Sverige är ett steg i rätt riktning.

Barn och unga – er röst är viktig för oss!

Vi vuxna måste engagera oss för barns bästa, tillsammans med barn. Därför vill vi att så många barn och unga som möjligt nås av nyheten att U-Report nu finns i Sverige! Alla barn och unga som vill bli en U-Reporter och dela med sig av sina åsikter måste få möjlighet att göra det. 

Hjälp oss att sprida U-Report till barn och unga i din närhet! Läs mer här:

U-Report Sverige

Gå till källa
Author: UNICEF Sverige