​Egypten: Massgripanden av unga aktivister

De egyptiska myndigheterna skyr inga medel för att krossa de unga aktivister som modigt försöker opponera sig mot det egyptiska styret, säger Amnesty International i en ny rapport, Generation Jail: Egypt’s youth go from protest to prison.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Fler åtaganden för barns rättigheter men ännu ingen klagorätt

Granskningen som gjordes av Sverige i januari var ett tillfälle för regeringen att redogöra för vad de har gjort för att uppfylla sina åtaganden enligt samtliga grundläggande FN-konventioner inklusive barnkonventionen. MR-rådet granskar mänskliga rättigheter i alla stater. Förhöret går till så att regeringen redovisar vad de gjort sedan den senaste granskningen (2010 i Sveriges fall) och sedan får samtliga FN:s medlemsländer ge rekommendationer på vad som skulle kunna förbättras.

Andra aktörer får också möjlighet att rapportera till FN kring Sveriges uppfyllande av mänskliga rättigheter genom att skicka in en alternativrapport som FN sammanställer och har med i sin bedömning. UNICEF Sveriges alternativrapport finns att läsa här.

Rekommendationerna som ges under granskningen får landet som granskas välja att acceptera, det vill säga åtgärda, eller avvisa.

Flera positiva åtaganden från regeringen

26 juni antogs Sveriges rapport av FN:s MR-råd innehållande svar på de rekommendationer man fått. UNICEF Sverige ser många positiva åtaganden från regeringens sida vad gäller barns rättigheter i de frågor som vi särskilt arbetar med. Sverige har bland annat accepterat och åtagit sig att:

 • inkorporera barnkonventionen i svensk lag
 • överväga att instifta en klagomekanism för barn på nationell nivå
 • arbeta aktivt mot diskriminering av särskilt utsatta barn
 • papperslösa barn får tillgång till utbildning och hälsa och övriga rättigheter i praktiken
 • säkerställa att barnets bästa är vägledande i arbetet med asylsökande ensamkommande barn
 • främja barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i svenskt utvecklingssamarbete
 • överväga ratificering av tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen gällande en individuell klagomekanism för barn

Ingen ratificering av tredje tilläggsprotokollet ännu

Regeringen har dock avvisat rekommendationerna om ratificering av det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen gällande en individuell klagomekanism för barn. Man har alltså godkänt att överväga att ratificera men vill inte åta sig att ratificera. Regeringen har under lång tid varit avvaktande i frågan och nu säger de själva att Sverige inte kan åta sig att ansluta sig till protokollet innan de gjort en ordentlig utredning i frågan.

UNICEF Sverige vill att regeringen omedelbart tillsätter en förberedande utredning och snarast tillkännager sitt ställningstagande. Det är en grundläggande rättighet att få sin sak prövad och därmed avgörande att ge barn tillgång till en klagomekanism.

Det är också viktigt att regeringen tar fram en handlingsplan kring hur de ska genomföra sina åtaganden och att man samråder med ideella organisationer och andra relevanta aktörer under arbetets gång.

En halvtidsöversyn av regeringens arbete ska lämnas till FN 2017 och nästa granskning av Sverige äger rum 2019.


Gå till källa
Author: Karin Ödquist

USA: Historiskt beslut av Högsta domstolen om samkönade äktenskap

På fredagen röstade en majoritet i USA:s Högsta domstol för rätten för samkönade par i hela USA att ingå äktenskap.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Barn hjälpte barn vid välbesökt ritstuga

Många barn kom till dagens ritstuga och ritade sina framtidsdrömmar. Foto: Arvid Dyfverman.
Margaux, 6, drömmer om att bli uppfinnare. Foto: Arvid Dyfverman.
Teckningen byts mot en Unicoin som blir till pennor och block för barn i utvecklingsländer. Foto: Arvid Dyfverman.

Polis, dataspelsprogrammerare och fotbollsproffs var några av drömyrkena som tecknades. Dagens aktivitet var en del av den globala kampanjen Unicoin, ett samarbete mellan UNICEF och H&M Conscious Foundation. Syftet är att öka kunskapen om vikten av barns tidiga utveckling, och samtidigt erbjuda barn och deras föräldrar en chans att vara med och bidra.

Genom att byta en teckning mot en Unicoin på unicoins.org kan barn med hjälp av sin fantasi se till att barn i utvecklingsländer får block och pennor.

Tack till Tekniska museet och till alla ritglada barn och föräldrar som kom!

Vill du och ditt barn också vara med? På unicoins.org kan ni ladda upp teckningar fram till den 9 juli. Tillsammans kämpar vi för barns rätt till utbildning och utveckling över hela världen!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

UNICEF Sverige i Almedalen 2015

Bild från ett av våra seminarium i Almedalen 2014.

Bild från Almedalen 2014.

Skandia Idéer för Livet bjuder oss även i år på lokal, teknik och marknadsföring av arrangemangen i Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3.
Här nedan hittar du vårt program.

Tisdagen den 30 juni kl 14:30-15:30 i Skandias trädgård
Glöm aldrig Yara
Mot bakgrund av det omtalade fallet då åttaåriga Yara Al-Najjar i april 2014 avled på grund av den misshandel hon utsatts för i sitt hem vill vi diskutera system- och myndighetsbrister när det gäller skydd av barn i utsatta situationer.
Medverkande: Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M); Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i socialförsäkringsutskottet (S); Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården; Sabina Wikgren Orstam, chef avdelningen öst, IVO; Christina Heilborn, programchef, UNICEF Sverige.
Moderator: Niklas Svensson, Expressen
Seminariet på Facebook

Onsdagen den 1 juli kl 15:30-16:15 i Skandias trädgård
Skydda barnen mot våld – kommer de nya utvecklingsmålen att lyckas?
De nya globala utvecklingsmålen spikas snart. Trots stora framsteg på andra områden har inte det våld som miljoner barn i världen dagligen utsätts för minskat. Frågan är om de nya målen kommer att ändra på detta? Vad krävs för att skydda barn mot våld? Hur kan Sverige bäst bidra?
Medverkande: Isabella Lövin, biståndsminister; Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen; Pernilla Stålhammar, riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson (MP); Sofia Arkelsten, riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson (M); Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen.
Moderator: Monica Lorensson, Plan Sverige.
Seminariet på Facebook

Onsdagen den 1 juli kl 16:15-17:00 i Skandias trädgård
Mingel med Nätverket för barnkonventionen – Har barn rätt att klaga?
Det årliga minglet för alla intresserade av barnrättsfrågor i Almedalen. I år lyfts frågan om barns individuella klagorätt. Vilka är de vanligaste klagomålen? Vilka barn faller mellan stolarna? Bör Sverige underteckna tilläggsprotokollet till barnkonventionen som ger barn klagorätt till FN:s barnrättskommitté?
Medverkande: Ida Hellrup, Barnrättsbyrån; Karin Fagerholm, Rädda barnen; Caroline Dyrefors Grufman, barn- och elevombud; Fredrik Malmberg, Barnombudsman.
Moderator: Lisa Ericson, UNICEF Sverige och ordf. Nätverket för barnkonventionen.
Seminariet på Facebook

Dessutom är vi med i Sverige i Världens arrangemang:
Vem bestämmer hur en stat ska styras?
Tisdagen den 30 juni kl 16:00-16:45 OBS! på Donnersgatan
Nya utvecklingsmål håller på att tas fram. Kan välden enas om hur en stat ska styras, genom till exempel mål kring demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa?

Ska du också till Almedalen? Varmt välkommen till våra spännande samtal! Sprid också gärna vår information om evenemangen. Tack!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

UNICEF trappar upp insatserna mot handel med barn i Nepal

Foto: © UNICEF/Panday

Foto: © UNICEF/Panday

– Vi oroade oss för ökad handel med barn efter de två jordbävningarna. Förlorade arbeten och förvärrade livssituationer kan göra det lättare för människohandlare att övertyga föräldrar att ge upp sina barn, genom att lova dem skolgång, mat och en bättre framtid. Men verkligheten innebär tyvärr för många barn exploatering och övergrepp, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med Nepals regering och andra partners för att trappa upp insatserna mot handel med barn:

 • UNICEF har etablerat 141 barnvänliga trygga platser där 14 000 barn får en chans att återhämta sig från traumatiska upplevelser. Här kan också barn som riskerar att utsättas för trafficking identifieras och skyddas.
 • Vi har också satt upp tillfälliga skolor och levererat skolmaterial som hjälper barn att stanna i skolan trots katastrofen. Skolorna skyddar barn från exploatering och utnyttjande och informerar om hur barnen kan hålla sig trygga och friska.
 • Efter jordbävningarna lanserade UNICEF en informationskampanj om hur barn kan skyddas i Nepal. Vi har bland annat delat ut 40 000 flygblad med information om hur man kan förebygga att familjer separeras, i de drabbade distrikten, på polisstationer och i flyktingläger med mera. Information går också ut till omkring 70 procent av befolkningen via Radio Nepal.

Efter katastrofer som jordbävningar ökar risken för handel med barn. Det finns också en ökad risk att familjer skickar sina barn till barnhem efter löften om säkerhet och utbildning. Före jordbävningen levde omkring 15 000 barn i barnhem i Nepal och riskerade potentiellt osäkra adoptioner, exploatering och övergrepp. Mer än 85 procent av dessa barn hade minst en förälder i livet.

Volontärresor till barnhem oroar

UNICEF uttrycker oro över att familjer runt om i världen uttryckt önskan om att hjälpa barn i Nepal genom att adoptera dem eller komma och besöka barnhem.

– I vissa fall tas barn från sina familjer och placeras på barnhem för att locka adoptivföräldrar, betalande volontärer och andra givare, säger Tomoo Hozumi. Även om många volontärer vid barnhem har goda intentioner är de ofta inte medvetna om att de ofrivilligt kan utsätta barn för fara. Ofta kontrolleras inte heller volontärernas bakgrund vilket ytterligare kan utsätta barn för risker.

För att sprida kunskap om riskerna med volontärer som reser till barnhem (så kallad ”volonturism”) samarbetar UNICEF med bland annat turismsektorn. Till exempel har vi kontaktat 40 nationella och internationella organisationer som rekryterar volontärer till barnhem i Nepal och uppmuntrat dem att avbryta volontärprogrammen. Åtta av dem har redan stoppat verksamheten.

– Det absolut bästa sättet att hjälpa barn återhämta sig från jordbävningarna i Nepal är att återuppbygga samhällena på plats och hjälpa familjer att hålla samman, avslutar Tomoo Hozumi.

Var med och kämpa för barnen i Nepal och i andra katastrofer. Ge en katastrofgåva idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

​Etiopien: Parlamentsvalet kantat av våld och brott mot mänskliga rättigheter

När valresultatet efter parlamentsvalet, som hölls den 24 maj i Etiopien, offentliggjordes på måndagen hade det styrande partiet EPRDF, tillsammans med sina allierade, fått samtliga 547 platser i parlamentet, inklusive den enda plats som oppositionen innehaft sedan förra valet.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Läget akut för barn i Jemen

Som alltid i konflikter är det barnen som drabbas hårdast. Var med och kämpa för barnen i Jemen och i andra katastrofer, ge en gåva idag. Tack.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Fokus krävs på de fattigaste barnen

Foto: © UNICEF/Volpe

Foto: © UNICEF/Volpe

Slutsatsen i rapporten Progress for Children, där UNICEF följer upp hur världens länder har uppfyllt FN:s millenniemål, är att det har gjorts betydande framsteg för många, samtidigt som de allra mest fattiga och utsatta barnen halkar efter.

– Millenniemålen har hjälpt världen att inse vilka framsteg som görs, men de har också visat oss hur många barn som vi lämnar bakom oss, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige. Dessa barns liv och framtid spelar roll, inte bara för dem själva, utan också för deras familjer och samhällen.

Ojämlikheterna både mellan och inom länderna är fortfarande stora. Barn i de fattigaste familjerna löper dubbelt så stor risk att dö före sin femte födelsedag, och fem gånger så hög risk att inte få gå i skolan jämfört med barn i familjer som har det bättre ställt.

Om man fortsätter att misslyckas med att nå ut till de fattigaste barnen kommer det att få dramatiska följder:

 • Ytterligare 68 miljoner barn kommer att dö innan de har fyllt fem år av orsaker som kan förhindras, innan år 2030.
 • Uppskattningsvis 119 miljoner barn kommer fortfarande att vara kroniskt undernärda 2030.
 • En halv miljard människor kommer fortfarande att uträtta sina behov utomhus 2030, vilket medför en allvarlig risk för barns hälsa.

Men rapporten framhåller också de stora framsteg som har gjorts sedan 1990, då millenniemålen antogs:

 • Barnadödligheten har mer än halverats: från 90 dödsfall per 1 000 barn som föds levande, till 43 dödsfall per 1 000 barn.
 • Kronisk undernäring bland barn har minskat med 41 procent.
 • Mödradödligheten har minskat med 45 procent.

Det går också att se att gapen mellan de fattigaste och de rika minskar på många håll. I många länder ökar barns överlevnad och deras skolgång även i de allra fattigaste familjerna. Men rapporten pekar på att framstegen exempelvis inte når de nära sex miljoner barn som varje år dör innan de hunnit fylla fem, eller de 289 000 kvinnor som varje år dör när de föder barn.

Världens ledare förhandlar nu fram de nya globala utvecklingsmål som ska ersätta millenniemålen som gäller till december 2015. UNICEF slår i rapporten fast att världssamfundet måste fokusera på de fattigaste och mest utsatta när de nya målen för de kommande 15 åren antas. Länderna måste till exempel bli bättre på att samla in data och kunskap om dessa grupper för att kunna rikta rätt insatser till dem. Bättre lokal hälsovård, utbildning och sociala skyddsnät kan hjälpa barn att överleva och utvecklas. Och smarta investeringar som är skräddarsydda för de mest utsatta barnen kan skapa förbättringar både på kort och lång sikt.

Vill du vara med och kämpa för utsatta barn världen över? Bli Världsförälder idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

UNICEF fördömer brutalt våld mot barn i Sydsudan

– Våldet som barnen utsätts för är så hemskt att man inte ens vill tala om det, men vi måste ändå göra det. Pojkar har kastrerats och lämnats att förblöda. Flickor så unga som åtta år har våldtagits och mördats. Barn har också kastats in i brinnande byggnader, säger Anthony Lake, chef för UNICEF.

Barn rekryteras dessutom på ett mycket aggressivt sätt till väpnade styrkor på båda sidor av konflikten och i allt högre utsträckning. Omkring 13 000 barn tvingas delta i en konflikt som de inte har varit med och skapat.

– Vi kan bara föreställa oss de fruktansvärda effekter detta får på barns fysiska och psykiska mående, inte bara det våld de utsätts för utan även de handlingar de tvingas begå mot andra, fortsätter Lake. I mänsklighetens namn – våldet mot de oskyldiga måste upphöra.

UNICEF är på plats och arbetar för att hjälpa barnen som drabbas av konflikten. Ge en gåva idag så är du med och kämpar för barn i katastrofer. 


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige