UNICEF Sverige får 40 miljoner i utdelning från PostkodLotteriet

Rickard Sjöberg och UNICEF Sveriges generalsekreterare Véronique Lönnerblad. Foto: Magnus Sandberg

Rickard Sjöberg och UNICEF Sveriges generalsekreterare Véronique Lönnerblad.
Foto: Magnus Sandberg

Sedan 2008 har UNICEF Sverige varit förmånstagare till Svenska PostkodLotteriets utdelning till organisationer. Hittills har vi totalt fått 186 miljoner kronor från PostkodLotteriet.

Det nya bidraget hjälper UNICEF att stärka barns rättigheter över hela världen. Bland annat går en del av pengarna till att se till att fler barn i Madagaskar får tillgång till rent vatten i sina skolor och samhällen. En del kommer också att stötta flickors rätt att gå i skolan i Ghana, bland annat genom att tonårsflickor får cyklar för att kunna ta sig till skolan och därmed en större chans att fullfölja sin rätt till utbildning.

Stort tack till PostkodLotteriet och alla lottköpare!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Fem år av lidande för barnen i Syrien

8,4 miljoner barn – mer än 80 procent av alla syriska barn – är nu på något sätt drabbade av konflikten, antingen inom landet eller på flykt därifrån.

– Våldet har blivit vardagsmat i Syrien. Det drabbar hem, skolor, sjukhus, parker, lekparker och heliga platser. Nära sju miljoner barn lever i fattigdom, säger Dr. Peter Salama, regionchef för UNICEF i Mellanöstern och Nordafrika.

Syskonen Esraa, 4, och Waleed,3, sitter på marken nära ett skydd för internflyktingar i Syrien. De är två av 8,4 miljoner barn som drabbats av konflikten i Syrien. Foto: © UNICEF/Al-Issa

Syskonen Esraa, 4, och Waleed,3, sitter på marken nära ett skydd för internflyktingar i Syrien. De är två av 8,4 miljoner barn som drabbats av konflikten i Syrien. Foto: © UNICEF/Al-Issa

I UNICEFs nya rapport ”No place for children” (Ingen plats för barn) har nära 1 500 grova brott mot barn bekräftats under 2015. I mer än 60 procent av fallen har barn dödats eller lemlästats på grund av att vapen riktats mot tätbefolkade områden. Mer än en tredjedel av de här barnen dödades i sina skolor, eller på väg till eller från skolan.

I Syriens grannländer är antalet flyktingar nära tio gånger högre än det var 2012. Hälften av alla flyktingar är barn. Mer än 15 000 ensamma barn har korsat Syriens gränser.

Allt yngre barn rekryteras för att slåss

Efter fem år av krig har miljontals barn tvingats bli vuxna alldeles för tidigt. De tvingas delta i ett krig som vuxna har skapat, de hoppar av skolan, många tvingas arbeta och flickor tvingas till giftermål långt innan de fyllt 18 år.

I början av konflikten var de barn som rekryterades av väpnade styrkor främst pojkar i åldern 15-17 år och de fick roller långt från frontlinjen. Men sedan 2014 har alla parter i konflikten rekryterat mycket yngre barn, ibland så små som sju år, och ofta utan föräldrarnas tillstånd.

I mer än hälften av de fall som UNICEF bekräftat gällande barn som rekryterats under 2015, var barnen under 15 år. De får också direkt militär träning och deltar i strid, eller tvingas ta hand om vapen nära fronten, vakta kontrollstationer, eller ta hand om sårade. Barn tvingas också att döda, som bödlar eller krypskyttar.

Skolnärvaron är i botten

En av de största utmaningarna under konflikten har varit att se till att barn får gå i skolan. UNICEF uppskattar att mer än 2,1 miljoner barn inom Syrien, och 700 000 i grannländer, står utanför skolan idag. Men UNICEF kämpar för att ändra på detta.

– Det är inte för sent för Syriens barn. De har fortfarande hopp om ett värdigt liv fullt av möjligheter, säger Dr. Peter Salama.

I rapporten uppmanas det globala samfundet att agera för att skydda en hel generation barn. Belägringar och brott mot barns rättigheter måste upphöra, mer pengar behövs för att se till att barn får gå i skolan och hjälpen måste få komma fram. Våldet och lidandet måste få ett slut. Läs hela rapporten här.

Ghinwa, 7, och hennes bror Alaa, 11, försöker hålla värmen under filtar i ett tillfälligt boende i Homs. Foto: © UNICEF/Sanadiki

Ghinwa, 7, och hennes bror Alaa, 11, försöker hålla värmen under filtar i ett tillfälligt boende i Homs. Foto: © UNICEF/Sanadiki

Vad gör UNICEF?

Bara under 2015 har UNICEF tillsammans med partners lyckats nå miljontals barn med stöd inom Syrien och i grannländerna.

I Syrien:

 • Mer än 7,9 miljoner människor fick tillgång till rent vatten
 • Två vaccinationskampanjer mot polio nådde över 2,9 miljoner barn. Inga nya fall av sjukdomen har rapporterats i Syrien sedan januari 2014.
 • Över en miljon barn fick tillgång till skolmaterial och läroböcker
 • Omkring 841 000 barn fick psykosocialt stöd

I grannländerna:

 • 2,5 miljoner barn fick tillgång till rent vatten
 • 16 miljoner barn under fem år fick vaccin mot polio
 • Mer än 630 000 barn på flykt fick möjlighet att gå i skolan
 • Mer än 377 000 barn fick psykosocialt stöd
 • Omkring 184 000 barn under fem år fick näringstillskott, bland annat vitamin A
 • Mer än 139 000 barn fick vinterkläder och filtar, kontantbidrag med mera

UNICEF finns på plats och kämpar för barnen i Syrien. Du kan vara med och hjälpa oss rädda liv. Ge en gåva till Syriens barn idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Vanuatu: Ett år efter cyklonen Pam

Med stöd från UNICEF har skolor som Melemaat där Jojo går fått tält att använda som tillfälliga klassrum. Tälten ger barnen möjlighet att snabbt kunna fortsätta sin utbildning, och blir också en säker plats för återhämtning efter traumatiska upplevelser.

Vi har också delat ut skolmaterial och sett till att skolan och samhället runtomkring fått tillgång till rent och säker dricksvatten. Jojo är ett av 34 210 barn som fått skolmaterial för att snabbt kunna komma tillbaka till skolan.

Vad mer har UNICEF gjort?

Några exempel på UNICEFs insatser hittills efter cyklonen:

 • 51 234 barn och vuxna har fått tillgång till rent dricksvatten
 • 128 012 barn under fem år har vaccinerats mot mässling och 32 655 mot polio
 • 42 885 barn och vuxna har fått hygien- och sanitetsprodukter
 • 10 602 barn har fått psykosocialt stöd för att komma över traumatiska upplevelser

UNICEF finns fortfarande på plats och vi kommer att stanna så länge barnen behöver oss. Efter en katastrof hjälper vi alltid till att bygga upp samhället igen. För att lyckas med rehabilitering och återhämtning i de områden som drabbas av krig och naturkatastrofer är det absolut nödvändigt att fokusera hjälpresurserna på barnen. Tack till alla er som är med och kämpar för barn i katastrofer!

UNICEF finns på plats för barn i katastrofer och konflikter över hela världen. Du kan vara med och rädda barns liv, ge en katastrofgåva idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Barnkonventionen snart svensk lag

På regeringens uppdrag har utredningen tagit fram förslag på en konkret lag där barnkonventionen inkorporeras och alltså får status som svensk lag. Det innebär att barnkonventionen som lag förhoppningsvis blir verklighet genom beslut i riskdagen under hösten och kan träda i kraft nästa år.

UNICEF har initierat och drivit på under flera års tid att barnkonventionen måste bli svensk lag och vi ser nu konkret resultat av det arbetet. När barnkonventionen är lag kommer det att innebära att barns rättigheter tas på större allvar av rättsväsendet, socialtjänsten, skolor, myndigheter och kommuner.

Även om alla dessa instanser redan idag är bundna av konventionens bestämmelser sedan Sverige skrev under den 1990, så används den inte. UNICEF såg tidigt brister i förståelsen och kunskapen bland beslutsfattare, jurister och politiker om vad bestämmelserna innebär.

Det allvarligaste har varit uppfattningen att endast svenska lagar gäller och att barnkonventionen mest är något visionärt som inte går att använda praktiskt. Den svenska rättstraditionen att endast transformera – det vill säga ändra lagar så att de stämmer överens med konventionen, och inte göra konventionen som helhet till lag – har varit den dominerande åsikten bland de flesta.

Det är mycket bra att utredningen föreslår en kombination av att inkorporera, det vill säga göra barnkonventionen till lag, men också att även fortsättningsvis ändra lagar för att anpassas till konventionen.

En fråga som tyvärr inte tas upp av utredningen är den om individuell klagorätt för barn när deras rättigheter kränkts. Det är en viktig del av helheten för att genomföra barnkonventionen. Möjligheten till individuell upprättelse är central och regeringen bör därför snarast skriva på det särskilda tilläggsprotokollet till barnkonventionen.

I praktiken kommer barnkonventionen som lag innebära att:

 • Barn har egna rättigheter som måste tas på allvar.
 • Barnkonventionen kan läggas till direkt grund för beslut som kräver lagstöd.
 • Barn får större möjlighet att själva påverka sin situation.
 • Alla barn som vistas i Sverige måste få samma rättigheter och skyddas mot diskriminering.
 • Barnkonsekvensanalyser måste göras innan beslut fattas.

Vi lever i en globaliserad värld och då krävs att internationell, universell rätt får större betydelse för nationell lagstiftning för att säkerställa mänskliga rättigheter. Dagens förslag från Barnrättighetsutredningen och barnministerns positiva inställning visar att detta är fullt möjligt om politisk vilja finns.


Gå till källa
Author: Christina Heilborn

Tack alla som handlade i gåvoshopen 2015

Livräddande förnödenheter når fram till barn på flykt i Irak. Från vänster till höger ser vi Yaqeen, 12, Zyad, 9, Asya, 5 och Ayad, 14, som alla fått vinterkläder. © UNICEF/Khuzaie

Livräddande förnödenheter når fram till barn på flykt i Irak. Från vänster till höger ser vi Yaqeen, 12, Zyad, 9, Asya, 5 och Ayad, 14, som alla fått vinterkläder. © UNICEF/Khuzaie

Bara i Sverige såldes det under förra året miljontals fältprodukter – allt från vattenreningstabletter, nötkräm mot undernäring och skrivböcker till vaccin, tält och vinterkläder. Du kan se var de produkter som köptes i Sverige levererades på vår karta.

Många miljoner barn har räddats till livet med hjälp av vaccin, nötkräm, filtar, vätskeersättning, rent vatten och myggnät, eller fått pennor, läroböcker och skrivböcker så att de kan gå i skolan. Det är helt fantastiskt. Tack!

När du köpte produkter i gåvoshopen räddade du barns liv. Vill du göra det varje dag, året om? Bli Världsförälder idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Barnkonventionen glöms bort i lagförslag om nya asylregler

Foto: © UNICEF/Georgiev

Foto: © UNICEF/Georgiev

Det är med stor besvikelse som vi idag lämnar vårt remissvar till regeringen kring deras förslag på lagändringar som ska begränsa antalet asylsökande i Sverige. Förslagen är inte förenliga med barnkonventionen och andra internationella åtaganden som Sverige måste följa.

Det är beklagligt att regeringen behöver påminnas om att värna barns grundläggande rättigheter. Regeringen har i lagförslaget helt tappat fokus på barns rättigheter och barnkonventionen. Barnkonventionen nämns inte vid något tillfälle och förslaget saknar helt en barnkonsekvensanalys. Detta trots att majoriteten av förslagen har omfattande inskränkningar i barns grundläggande mänskliga rättigheter.

Regeringen har exempelvis inte tagit hänsyn till rätten att få vara med sina föräldrar, rätten till trygghet och skydd samt rätten att inte diskrimineras på grund av sin utsatta situation. Detta är inte vad man väntat sig av en regering som utlovat att barnkonventionen ska bli svensk lag och att Sverige ska vara det bästa landet för barn att växa upp i.

De förslag som UNICEF reagerat särskilt på är:

 • Införandet av tidsbegränsade uppehållstillstånd för barn och familjer.
 • Att vissa asylsökande barn inte får rätt till familjeåterförening och att få vara med sina föräldrar.
 • Att bestämmelsen kring särskilt ömmande omständigheter tas bort, som uttryckligen togs fram för att värna särskilt utsatta barns rätt att få asyl.

Att inte ge barn möjlighet att förenas med sin familj är inte förenligt med barnkonventionens bestämmelser och inskränker en av barns mest fundamentala mänskliga rättigheter. Alla barn har en uttryckt rätt att få vara med sina föräldrar om det är för barnets bästa. Barn som får uppehållstillstånd i Sverige ska inte heller behöva leva i ovisshet kring hur länge de får stanna utan ska ges permanent uppehållstillstånd för att leva i trygghet och skydd och utvecklas som fullvärdiga individer.

Att regeringen föreslår så kraftiga inskränkningar i barns mänskliga rättigheter är varken acceptabelt, rimligt eller proportionerligt. Vi säger därför nej till dessa förslag och hoppas att regeringen ser över sina förslag med ett tydligt barnrättsperspektiv och barns rättigheter som utgångspunkt.

Läs vårt remissvar här.


Gå till källa
Author: Karin Ödquist Drackner

EU urholkar asylrätten

På ännu ett i raden av toppmöten i Bryssel häromdagen kom EU-länderna överens med Turkiet om en uppgörelse som ska stoppa människor på flykt från att ta sig in i EU. Ledarna verkar anse att asylrätten är sekundär eftersom det primära nu är att få ett slut på att människor söker sig till EU.

Gränser stängs, taggtråd sätts upp och tårgas används urskillningslöst mot desperata människor. Barnen är stressade, sjuka och särskilt utsatta. Mänskliga rättigheter och rättssäkerhet beaktas inte längre i praktiken utan har helt satts ur spel. Främlingsfientliga krafter ökar i flera länder och det viktigaste tycks vara att upprätthålla det egna landets välfärd.

Barn vid ett transitcenter på gränsen mellan Makedonien och Grekland väntar på tåget vidare mot den serbiska gränsen. Barn utgör nu 40 procent av alla människor som befinner sig på flykt.

Barn vid ett transitcenter på gränsen mellan Makedonien och Grekland väntar på tåget vidare mot den serbiska gränsen. Barn utgör nu 40 procent av alla människor som befinner sig på flykt. Foto: © UNICEF/Georgiev

Men är det verkligen omöjligt att förena respekt för mänskliga rättigheter och att upprätthålla ordningen i ett land ? Nej, men det kräver politisk vilja, mod och ledarskap. Något som idag saknas.

UNICEF inser att flyktingsituationen medför ett ansträngt läge för regeringar, myndigheter och kommuner. Men även i krislägen gäller de internationella åtagandena som stater har skrivit under och även i dessa tider måste mänskliga rättigheter, såsom barnkonventionen, vägleda dem både rättsligt och moraliskt. I nuvarande situation krävs därför att:

 • Barns individuella rätt att söka asyl och skydd undan förföljelse och krig respekteras.
 • Barn inte skickas tillbaka till ett land där de riskerar att bli barnsoldater, utsättas för människohandel eller annan exploatering eller tas i förvar.
 • Barn som är på flykt kan ta lagliga och säkra vägar för att söka skydd.

Det är en skam för Europa att barn som är strandade i Grekland tvingas sova under bar himmel, utan tillgång till hälsovård och skolgång. Barnen befinner sig i en extremt utsatt situation och riskerar att utsättas för människohandel eller hamna i människosmugglares händer.

Chansen att undkomma krig och hoppet om att återförenas med sin familj kommer att överväga risken att mista livet eller utsättas för övergrepp under flykten. Det kan uppfattas som att barnen befinner sig i ett laglöst ingenmansland där osäkerhet råder om deras rättsliga status, men de befinner sig de facto i EU – vars uppgift är att främja fred, frihet och stå upp för mänskliga rättigheter.

UNICEF finns på plats för barnen i de konfliktdrabbade länderna, i flyktingläger och längs flyktvägen. Men mer hjälp behövs. Var med och kämpa för barn på flykt, ge en gåva nu.


Gå till källa
Author: Christina Heilborn

Män måste engagera sig mer i kvinnors rättigheter

Vi sitter i skuggan under ett träd i förmiddagshettan i Ondjondjo i norra Namibia. Ett trettiotal kvinnor och några män lyssnar på när Viktor Hango pratar om hur viktigt det är för männen att vara delaktiga i sin frus eller flickväns graviditet och förlossning.

Viktor Hango i Namibia arbetar för att få fler män att att vara delaktiga i sin frus eller flickväns graviditet och förlossning. Foto: © UNICEF

Viktor Hango i Namibia arbetar för att få fler män att att vara delaktiga i sin frus eller flickväns graviditet och förlossning. Foto: © UNICEF

Han berättar med inlevelse om hur viktigt det är att båda testar sig för hiv under graviditeten och hur det kan rädda deras barns liv. Genom att vara med från början får papporna samma kunskap som mammorna om både mammans och barnets hälsa och behov, något som kan vara livsavgörande för båda. Dessa möten hålls 1-2 gånger varje månad i byn, och alla är inbjudna att delta.

48-årige Viktor är en så kallad ”male champion”. Mötena är en del av ett pilotprojekt som stöds av UNICEF i Namibia, för att minska spridningen av hiv och förbättra den svaga jämställdheten i landet. I ett land där de flesta ser graviditet och omvårdnad av barn som enbart kvinnornas ansvar, är Viktor ett undantag och föredöme.

Han har själv fyra barn och var främst med sitt fjärde barn med och stöttade sin fru hela vägen. Nu tycker han att det borde vara en självklarhet för alla blivande pappor, och arbetar för att övertyga andra män.

Magdalena berättar stolt om hur hennes man engagerat sig i alla hennes tre graviditeter. Foto: © UNICEF

Magdalena berättar stolt om hur hennes man engagerat sig i alla hennes tre graviditeter. Foto: © UNICEF

När kvinnorna under trädet i Ondjondjo får frågan om hur många män som varit delaktiga under deras graviditet och förlossning svarar nästan alla nej. Men 29-åriga Magdalena svarar ja och berättar stolt om hur hennes man var delaktig i alla hennes tre graviditeter. Han deltog vid vårdbesöken både före och efter födseln av deras barn, som nu är tre, sju och nio år gamla. De går nu tillsammans och testar sig för hiv var tredje månad.

Detta visar hur viktigt det är att män blir mer engagerade i att stärka kvinnors rättigheter. När männen får mer kunskap om kvinnans rättigheter, barnafödande och familjeplanering leder det ofta till att paret kan prata mer öppet om dessa känsliga frågor och att kvinnan får mer inflytande över dessa livsavgörande beslut.

För alltför många kvinnor i världen ligger makten över hennes sexualitet, kropp och barnafödande hos någon annan än henne själv. För att ändra på det måste vi i högre grad nå ut till männen och pojkarna som i många fall sitter på denna makt.

Biståndsminister Isabella Lövin betonade Sveriges stöd till detta viktiga arbete när hon deltog i RSFU:s barnvagnsmarsch som hölls i helgen. Vi är glada över Sveriges stora engagemang i frågan, och att en del av biståndsmedlen går till UNICEFs många insatser runt om i världen för att stärka kvinnors rätt till sin egen kropp.

Läs mer om hur UNICEF arbetar för att stärka flickors och kvinnors rättigheter.


Gå till källa
Author: Eva Dalekant

​ROGER AKELIUS DONERAR 100 MILJONER KR TILL SOS BARNBYAR OCH DEN PÅGÅENDE FLYKTINGKATASTROFEN

Entreprenören och filantropen Roger Akelius har donerat 100 miljoner kronor till SOS Barnbyar och den pågående flyktingkatastrofen. Pengarna kommer att gå till ett övergripande nödhjälpsprogram som kan hjälpa tusentals utsatta barn längst hela flyktvägen. Insatserna sträcker sig från de länder där konflikterna pågår, till transitländerna såväl som i mottagarländerna.
Gå till källa
Author: SOS-Barnbyar

UNICEF skyddar barn mot farliga sjukdomar i katastrofens spår

Jordbävningen som inträffade den 25 april 2015 drabbade Nepal mycket hårt. Många människor förlorade sina hem och tvingades söka tillfälliga skydd. Risken var stor för sjukdomsutbrott. UNICEF genomförde ett vaccinations­program i de jordbävningsdrabbade områdena för att skydda barn mot en mässlingsepidemi.

Överallt där barn måste skyddas mot farliga sjukdomar finns UNICEF på plats. Till fots, på cyklar, motorcyklar, hästar, åsnor eller kameler kämpar vi för att nå ut till varenda unge i varenda liten by.

Vill du också vara med och skydda barn mot farliga sjukdomar? Bli Världsförälder så kämpar du för utsatta barn, varje dag, året om. Eller köp ett vaccinpaket i gåvoshopen. Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige