Dom i Yara-målet visar på brister i många led

Brister i många led ledde till att Yara inte fick den hjälp hon hade rätt till. Bristerna i systemet är så allvarliga och djupgående att vi efterlyser en politisk samling över partigränserna för att fånga upp de barn som halkar efter i Sverige. Foto: © UNICEF/Frank Aschberg

Bristerna i skyddsnätet för utsatta barn är så allvarliga och djupgående att vi efterlyser en politisk samling över partigränserna för att fånga upp de barn som halkar efter i Sverige. Foto: © UNICEF/Frank Aschberg

Det fanns tidigt misstankar om att kvinnan och mannen som haft vårdnaden om Yara utsatt henne för det våld som lett till hennes död, vilket också senare konstaterades. Kvinnan har nu dömts till livstids fängelse för mordet på Yara, medan mannen har dömts till sex års fängelse för synnerligen grov misshandel och vållande till Yaras död. Domen är en tydlig påminnelse om att sårbara barn är helt beroende av en vuxen omgivning som inte sviker i sitt ansvar, samt att brister i skyddsnätet kan få konsekvenser för enskilda barn som inte går att reparera.

Av vittnesmålen i domen framgår hur skola, grannar och övrig omgivning fattat misstankar om att Yara for illa. Det fanns många signaler som borde tagits på stort allvar; frånvaro i skolan, märken och sår på kroppen, en liten flicka som fått ta mycket ansvar för sina syskon, handling och tvätt, samt signaler om att hon varit hungrig. Brister i många olika led har lett till att Yara inte fått den hjälp hon haft rätt till.

Vi ser många liknande exempel i vår verksamhet och nås av oroväckande uppgifter gällande luckor i skyddsnätet för utsatta barn; anmälningsplikten fungerar inte som den ska, myndigheter samarbetar inte och tar större hänsyn till föräldrars åsikter än barns rättigheter, socialtjänstens insatser sker många gånger i ett sent och akut skede när problemen redan vuxit sig mycket stora, det saknas resurser och kunskaper om hur barn ska göras delaktiga när beslut ska fattas som berör dem.

Socialsekreterare själva flaggar för orimliga arbetsvillkor bland de som utreder barn och unga. Vidare beskrivs socialtjänstens handläggning som ett lappverk där få barn utreds, ärenden öppnas och stängs och få ärenden leder till insatser. I ett sådant lappverk kommer barn alltid att falla mellan maskorna.

Bristerna är så allvarliga och djupgående att vi efterlyser en politisk samling över partigränserna för att fånga upp de barn som halkar efter i Sverige. Det krävs en nationell handlingsplan för barn som lever med våld, omsorgsbrister och i socialt utanförskap. Handlingsplanen bör utgå från följande:

 • Garanterad delaktighet. Barnets perspektiv och delaktighet ska garanteras vid allt beslutsfattande som berör utsatta barn.
 • Helhetssyn på barnet. Politiska insatser, myndighetsutövning och beslutsfattande som berör utsatta barn måste präglas av en helhetssyn på barnets alla livsområden.
 • Säkerställd samverkan. Rutiner för samverkan mellan myndigheter som socialtjänst, skola, barnhälsovård, polis och domstol etc. måste säkerställas.
 • Ökade kunskaper. Det krävs ökade kunskaper hos socialtjänst, skola, barnhälsovård, polis och domstol om utsatta barns behov och rättigheter samt anmälningspliktens innebörd.
 • Ökade resurser. Det krävs ökade resurser hos myndigheter som är i kontakt med utsatta barn för att de ska kunna tillgodose deras rättigheter enligt barnkonventionen.


Gå till källa
Author: Emma Schönberg

Sydsudan riskerar näringskris om inte våldet tar slut

Konflikten i Sydsudan skapar en allt större brist på mat. Striderna försvårar också hjälparbetet vilket drabbar de allra mest utsatta mycket hårt. Matbristen orsakar också större flyktingströmmar i de drabbade områdena.

– UNICEF måste få tillträde till de avlägsna områden som just nu är onåbara på grund av våldet. Det är här krisen just nu tar form. Båda parter i överenskommelsen om eldupphör måste komma fram till en långsiktig lösning, annars väntar en växande hungerkatastrof när torrperioden är över, säger Jonathan Veitch, chef för UNICEF i Sydsudan. Vi är ständigt beredda och om våldet ökar kommer vi att förlora transportvägar och få ännu svårare att nå fram till utsatta. Det vore katastrofalt för allvarligt undernärda barn och kan snabbt öka dödligheten.

För små barn blir undernäring snabbt livshotande

Minst 229 000 barn uppskattas lida av svår akut undernäring i Sydsudan. Antalet har dubblerats sedan konflikten startade för drygt ett år sedan. Nyanwot Lam, två år, är ett av de barn i Sydsudan som drabbats av akut undernäring. Hennes mamma lyckades ta henne till ett sjukhus som stöds av UNICEF i huvudstaden Juba. Här får Nyanwot högenergimjölk varannan timme för att bota undernäringen, och en chans att bli frisk igen.

Nyanwot Lam, 2 år, sitter bredvid sin mamma Nyabol Hion vid sjukhuset i Juba där Nyanwot vårdas för akut undernäring. Foto: © UNICEF/Nesbitt

Nyanwot Lam, 2 år, sitter bredvid sin mamma Nyabol Hion vid sjukhuset i Juba där Nyanwot vårdas för akut undernäring. Foto: © UNICEF/Nesbitt

Tillsammans med WFP (FN:s livsmedelsprogram) fortsätter vi samarbetet för att hjälpa undernärda barn. Vi flyger in team av experter till avlägsna områden som helt skurits av från humanitär hjälp. Bland annat undersöker experterna barn för undernäring och ser till att de får vård. Teamen ser också till att ensamma barn registreras för familjeåterförening, ger barn grundläggande hälsovård och utbildning, samt tillhandahåller utrustning och produkter för att rena vatten. Hittills har cirka 600 000 människor, varav mer än 142 000 barn under fem år, fått hjälp under 37 gemensamma insatser.

Under 2014 såg vi tillsammans med partners till att omkring 100 000 svårt undernärda barn fick vård. 2015 siktar vi på att nå 137 000 svårt undernärda barn under fem år.

Läget för undernärda barn är akut. Mer pengar behövs nu för att UNICEF ska kunna utöka arbetet med att motverka undernäring och rädda barns liv. Du kan hjälpa till. Ge en gåva idag. Eller köp näringsrik nötkräm i vår gåvoshop. Tre påsar nötkräm om dagen kan vara allt som behövs för att rädda ett undernärt barns liv. Tack.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

FN kräver att Sverige lever upp till barnkonventionen

Granskningen av Sverige sker vart femte år, liksom för alla länder som ratificerat, det vill säga förbundit sig att följa, barnkonventionen. Barnrättskommittén, som finns i Genève, är ingen domstol utan består av 18 experter på barnrättsfrågor från olika länder. Kommitténs uppgift är att uppmärksamma kränkningar av barns rättigheter och komma med förslag till åtgärder.

En förutsättning för att detta granskningssystem ska fungera och få effekt i praktiken är att regeringen tar kritiken på allvar. Men detta är inte alltid fallet för svensk del. Vi är bekymrade över att regeringen ofta intar en defensiv hållning och försöker hitta svar för att undkomma de krav på förbättringar som lämnas. Flera rekommendationer från kommittén har dessutom återkommit flera gånger. Vi vill nu se att regeringen tar till sig förslagen och utgår från dem när reformer görs.

Kommittén uppmanar regeringen bland annat att:

 • Skriva på det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om individuell klagorätt för barn. Tilläggsprotokollet ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet.
 • Skydda barn mot diskriminering och se till så att de får lika tillgång till sina rättigheter oavsett bakgrund och boendekommun.
 • Utreda barns egna asylskäl noggrant och tydliggöra detta i lagen.
 • Skydda barn som är omhändertagna av de sociala myndigheterna mot utvisning.
 • Ge barn verkligt inflytande och rätt att bli hörda i olika beslutsprocesser, såsom i socialtjänstens utredningar och i migrationsärenden.
 • Stärka barnrättsperspektivet i biståndet genom barnkonsekvensanalyser.
 • Låta barnkonventionen ha företräde framför annan lagstiftning vid en konflikt.
 • Förebygga barnmisshandel.
 • Garantera att barn som är frihetsberövade får sina rättigheter respekterade fullt ut.

Här finns kritiken att läsa i sin helhet.


Gå till källa
Author: Christina Heilborn

Goda nyheter – Cadres utbildar mot undernäring

Foto: © UNICEF

Foto: © UNICEF

De frivilliga hälsoarbetarna kallas för cadres och informerar bland annat mammorna om hur viktigt det är att amma under barnets första sex månader. För varje cadre som UNICEF utbildar ger Indonesiens regering ekonomiskt stöd till att utbilda fyra till.

Att mammorna på det här sättet får viktig kostrådgivning, både för sitt barn och för sig själva, förebygger och minskar undernäring. Idag spelar hälsoarbetarna en viktig roll i Indonesiens hälsosystem.

Det här tycker vi är riktigt goda nyheter. Vill du vara med och kämpa för fler framsteg för barnen? Bli Världsförälder!

På bara ett år hinner vi göra massor. Det här är en av många goda nyheter från 2014. Här hittar du fler goda nyheter. Läs och bli glad!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Ny generation av humanitära kriser hotar 62 miljoner barn

En pojke undersöks av läkare i flyktingläger nr 29 i Libanon, Bekaadalen. Foto: © UNICEF/Romenzi

En syrisk pojke undersöks av läkare i flyktingläger nr 29 i Libanon, Bekaadalen. Foto: © UNICEF/Romenzi

– Barn världen över står inför en ny generation av humanitära kriser, från dödliga naturkatastrofer till brutala konflikter och epidemier som sprider sig snabbt, säger Afshan Khan, chef för UNICEFs katastrofprogram. Även om inte alla katastrofer skapar rubriker utsätts barn för konflikter, klimatförändringar och sjukdomar på ett sätt vi inte upplevt förut.

Allt mer resurser krävs för att möta behoven hos de barn som drabbas av allt mer destruktiva konflikter och andra katastrofer som ebolaepidemin. Mer än vart tionde barn i världen – omkring 230 miljoner – lever idag i länder och områden som påverkas av väpnade konflikter.

­– Jag besökte nyligen Syrien och Libanon där miljoner barn har fått sina liv förstörda, säger Afshan Khan. Under de senaste fyra åren har de dagligen tvingats bevittna våld och död, och gått miste om de mest grundläggande sakerna i livet. Vår appell kommer hjälpa till att säkra en framtid inte bara för barnen i Syrien utan för barn som drabbas av kriser världen över.

Pengar till stora och bortglömda kriser

UNICEFs appell Humanitarian Action for Children 2015 har som mål att nå totalt 98 miljoner människor, varav två tredjedelar är barn, i 71 länder.

 • Den största delen av resurserna som efterfrågas kommer att gå till Syrien och regionen omkring landet, för att skydda barnen och se till att de får livräddande hjälp som vaccinationer, rent vatten och sanitet, samt utbildning.
 • En stor del kommer också att gå till arbetet i de eboladrabbade länderna. Målet är att uppnå noll nya fall under 2015 och att stötta återuppbyggandet av grundläggande sociala tjänster som vård och utbildning.
 • En del av pengarna ska gå till UNICEFs arbete i Nigeria där attackerna från väpnade grupper har ökat under det senaste året och tvingat mer än en miljon människor på flykt.
 • Pengar ska också gå till UNICEFs arbete i Ukraina där en humanitär kris hotar efter ett år av konflikt. 1,7 miljoner barn är drabbade.
 • I appellen ingår också extremt underfinansierade och bortglömda kriser där barn är i akut behov av hjälp, som Afghanistan, Palestina och Niger.

Förutom akuta katastrofinsatser kommer pengarna hjälpa UNICEF i arbetet att tillsammans med partners förbereda länderna för framtida katastrofer och skapa motståndskraft hos samhällen.

– Pengarna kommer att användas för att hjälpa de mest utsatta barnen, var de än befinner sig, säger Afshan Khan. Var ett barn föds ska inte spela någon roll, vi måste se till att alla barn i akut behov får den hjälp de behöver nu. Då skapar vi byggstenar för en fredligare framtid. Det handlar inte bara om akuta humanitära insatser, utan om att göra investeringar för framtiden.

Förra året nådde UNICEF miljoner barn med humanitära insatser. Bland annat vaccinerades 16 miljoner barn mot mässling och 1,8 miljoner barn behandlades för svår akut undernäring. Omkring 2 miljoner barn fick psykosocialt stöd och 13 miljoner människor fick tillgång till rent vatten. 2 miljoner barn fick också en bättre utbildning – en mycket viktig del i UNICEFs arbete vid katastrofer, då det hjälper barn att snabbt återfå en vardag och ger dem hopp om framtiden.

Du kan hjälpa barn som drabbats av katastrofer. Ge en gåva till vårt katastrofarbete idag så är du med och kämpar för barn i hela världen.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Ukraina: Mer än 1 000 barn i skyddsrum behöver akut hjälp

Anna har bott med sin bror Sasha, sin mamma och mormor, i sjukhusets källare i Donetsk i flera månader. De delar sitt sovutrymme med 20 andra personer. Anna lider liksom många andra barn här av psykisk stress och oro. Foto: © UNICEF/Volpi

Anna har bott med sin bror, mamma och mormor, i sjukhusets källare i Donetsk i flera månader. De delar sitt sovutrymme med 20 andra personer. Många barn som Anna lider av psykisk stress och oro på grund av våldet de har tvingats bevittna. Flickan heter egentligen något annat. Foto: © UNICEF/Volpi

– Barnen i de drabbade områdena utsätts för enorm stress på grund av konflikten, säger Giovanna Barberis, chef för UNICEF i Ukraina. Mest utsatta är de som tvingats söka skydd i smutsiga, trånga och iskalla källare och skyddsrum, barn som lever på gatorna, och de som kommer från fattiga familjer eller har fått sina hem förstörda.

Sedan september har tusentals människor i de områden där striderna är som mest intensiva tvingats tillbringa största delen av sin tid i minst tolv skyddsrum. Människorna i skyddsrummen har liten eller ingen tillgång till vatten, sanitet eller mat. Rummen varierar i storlek, men enbart i Donetsk uppges 1 000 barn regelbundet söka skydd från beskjutning.

– Vi påminner alla parter i konflikten att se till att barn inte utsätts för fara, och uppmanar det internationella samfundet att agera nu för att se till att tusentals utsatta barn får hjälp, säger Giovanna Barberis.

UNICEF har delat ut paket med hygienprodukter till mer än 1 100 barn och vuxna som just nu bor i skyddsrum och källare. Vi kommer också snarast att börja dela ut vinterkläder till minst 10 000 utsatta barn i de konfliktdrabbade områdena. Men mer pengar behövs för att akut kunna möta behoven hos de drabbade barnen och familjerna i Ukraina. Totalt har 1,5 miljoner människor tvingats på flykt i de konfliktdrabbade områdena.

Var med oss och kämpa för barn som drabbas av konflikter och katastrofer. Ge en gåva idag.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

3 000 barnsoldater släpps i Sydsudan

Bild från en tidigare frigivningsceremoni av barnsoldater i Sudan. Foto: © UNICEF/Mann

Bild från en tidigare frigivningsceremoni av barnsoldater i Sudan. Foto: © UNICEF/Mann

Barnen som frigavs idag överlämnades vid byn Gumuruk i Jonglei State i östra Sydsudan. De övriga barnen kommer att släppas löpande under den kommande månaden.

Barnen är i åldrarna 11-17 år och rekryterades av den väpnade gruppen SSDA-CF (South Sudan Democratic Army – Cobra Faction) som leds av David Yau Yau. Några av barnen har stridit under upp till fyra år och många har aldrig gått i skolan. Barnen överlämnade sina vapen och uniformer i en ceremoni som stöttades av UNICEF och bevittnades av Sydsudans kommission för nationell nedrustning och återanpassning, samt Cobra Faction.

– De här barnen har tvingats göra och se saker som inga barn ska behöva uppleva, säger Jonathan Veitch, chef för UNICEF i Sydsudan. Att tusentals barn släpps fria kräver enorma insatser för att ge dem skydd och stöd så att de kan återuppbygga sina liv.

Bara under det senaste året har 12 000 barn, mest pojkar, rekryterats och utnyttjats som soldater av väpnade grupper i Sydsudan. Barnen som frigivits från Cobra Faction får grundläggande hälsovård, mat, vatten och kläder, för att förbereda dem inför återföreningen med deras familjer. Program för psykologiskt stöd och rådgivning kommer snabbt att etableras. Barnen kommer också snarast att få tillgång till utbildning.

UNICEF arbetar för att spåra och återförena barnen med deras familjer, ett utmanade arbete i ett land där mer än en miljon barn sedan december 2013 har tvingats på flykt. Vi arbetar också för att se till att lokala samhällen får stöd för att förebygga och minska diskriminering av barnen som återvänder, och för att förhindra att de rekryteras igen.

– Både akut och långsiktigt stöd krävs för att barnen framgångsrikt ska kunna återintegreras i sina samhällen, säger Jonathan Veitch, det kommer att kräva stora resurser.

UNICEF uppskattar att kostnaden för återintegrering av barnen som släpps kommer att uppgå till omkring 19 000 kronor för varje barn under två år. Hittills har UNICEF mottagit cirka 15 miljoner kronor från IKEA Foundation till stöd för återintegreringsprogrammet. Bland andra stora givare finns EU. Men fortfarande saknas omkring 83 miljoner kronor för att helt täcka behoven.

I katastrofer och konflikter är det alltid barnen som drabbas hårdast. Ge en gåva till vår katastroffond så är du med oss och räddar barns liv.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

UNICEF vädjar om pengar till översvämningarna i Malawi

Byn Chumbu i Nsanje-distriktet. Anita sitter med sina barnbarn utanför familjens hus som raserats i översvämningarna. Foto: © UNICEF/Chagara

Byn Chumbu i Nsanje-distriktet. Anita sitter med sina barnbarn utanför familjens hus som raserats i översvämningarna. Foto: © UNICEF/Chagara

Landets södra delar är hittills värst drabbade. Vissa översvämningsdrabbade områden går för närvarande inte att nå fram till och antalet människor i behov av hjälp förväntas stiga. 181 skolor används just nu som skydd för människor på flykt.

För att förebygga och bemöta sjukdomsutbrott prioriterar UNICEF att nå ut med vaccin, öka användningen av myggnät behandlade med insektsmedel, samt att snabbt kunna hjälpa barn som drabbas av malaria, lunginflammation eller diarré.

Största delen av de drabbade områdena riskerade redan före översvämningarna brist på mat, kolera och malaria. Barnen och deras familjer behöver både akuta insatser och mer långsiktigt stöd för att kunna återhämta sig. Mer än 640 000 människor i landet har osäker tillgång till mat.

Just nu prioriterar vi insatser inom skydd, rent vatten och sanitet, grundläggande hälsovård, att främja god hygien och förebygga sjukdomar, och se till att barn kan fortsätta sin utbildning. Vi ser också till att barn som drabbats får skydd och psykosocialt stöd. Tillsammans med partners ska UNICEF se till att 24 084 barn som lider av svår akut undernäring får behandling, och att 105 000 människor som drabbats får tillgång till säkert vatten.

Tidigare har vi rapporterat om hur vi trappar upp insatserna i Malawi och flyger in livräddande förnödenheter. Sammanlagt vädjar nu UNICEF till det internationella samfundet om 77 miljoner kronor för att kunna täcka behoven hos de barn och familjer som drabbats av översvämningarna.

Som alltid i katastrofer är det barnen som drabbas hårdast. Ge en katastrofgåva idag så är du med oss och kämpar för barnen som drabbats av översvämningarna i Malawi, och av andra katastrofer och konflikter. Tack!


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Sverige granskas av FN:s råd för mänskliga rättigheter

Rådet möts tre gånger per år och kan även ta upp brådskande situationer som innebär kränkningar av mänskliga rättigheter. Rådet granskar mänskliga rättigheter i alla stater. Det är mycket viktigt att regeringarna tar till sig av kritiken från detta, liksom övriga internationella övervakningsorgan, för att upprätthålla respekten för internationell rätt. Det behövs både för att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige men också för att fortsätta vara ett föregångsland internationellt.

UNICEF Sverige har skrivit en alternativrapport där vi belyser angelägna barnrättsfrågor som vi hoppas att MR-rådet särskilt granskar.

Frågor som behandlas i rådet gäller till exempel yttrandefrihet, religionsfrihet, tortyr, våld mot kvinnor, rätten till utbildning, diskriminering och barn i migrationsprocessen. För Sveriges del kommer sannolikt följande frågor upp när det gäller barnets rättigheter:

 • När blir barnkonventionen svensk lag?
 • Varför skriver regeringen inte under tilläggsprotokollet till barnkonventionen om individuell klagorätt? Tilläggsprotokollet ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet.
 • Hur utreds barns egna asylskäl?
 • Varför är det statliga uppföljningsansvaret för likvärdig utbildning så svagt?
 • Hur ska barnrättsperspektivet i biståndet stärkas?
 • Vilka planer finns för att bryta socialt utanförskap bland barn?

Tidigare i januari granskades Sverige av FN:s barnrättskommitté. Resultatet av den granskningen presenteras under nästa vecka.


Gå till källa
Author: Christina Heilborn

Elever måste engageras för att stoppa toasnusket

Undersökningen gjordes av Lilla Aktuellt och mer än 15 000 elever deltog. Hur är det möjligt att vi i ett av världen rikaste länder har barn som inte vill besöka skoltoaletten för att de är så smutsiga? Vi behöver sätta vår situation i kontrast till hur elever har det i andra delar av världen. Vi uppmanar därför alla skolor att delta i årets Operation Dagsverke-kampanj som fokuserar på vikten av rent vatten och sanitet för att elever ska kunna gå i skolan.

Faktum är att vi har en del att lära av hur skolorna i fattigare delar av världen skapar engagemang bland eleverna och lärare i landet för att bygga rena och hygieniska toaletter. Vi har så mycket bättre förutsättningar och det är skamligt att vi inte tar vara på den privilegierade situation vi befinner oss i.

Genom filmen och studiematerialet vi skickar ut till alla som anmäler sig till kampanjen får svenska elever möjlighet att jämföra sin situation med en elev i Tanzania, ett av världens fattigaste länder. De får se hur eleverna i Tanzania och deras lärare engagerar sig för att skapa fungerande vattensystem, rena toaletter och möjlighet att tvätta sig med tvål och vatten och vilken skillnad det gör i deras liv.

En vanlig skoltoalett i Tanzania. Foto: © UNICEF

En vanlig skoltoalett i Tanzania. Foto: © UNICEF

Vi är övertygade om att medverkan i Operation Dagsverke i år kan bli en ögonöppnare. Det är lätt att ta det vi har för givet. Genom praktiska övningar i det studiehäfte som medföljer uppmanas eleverna att undersöka situationen på sin egen skola och skapa engagemang för att förbättra situationen både för sin själva och elever i Tanzania. Det är en praktisk lektion i solidaritet och engagemang.

Genom Operation dagsverke 2015 får eleverna inte bara inspiration och kunskap om situationen i Tanzania, de är också med och bidrar till att förändra situationen. Under en dag gör eleverna en insats, en dags arbete, som genererar ett litet bidrag till UNICEFs program i Tanzania. Förra året samlade eleverna in över 3 miljoner kronor!

Du som elev eller som arbetar på en skola kan redan nu anmäla din skola till Operation Dagsverke 2015. Eller varför inte tipsa barn och barnbarn? Skolorna som är med berättar att det har skapat stor sammanhållning på skolan och att det har känts väldigt bra att aktivt göra en insats för elever med helt andra förutsättningar än de själva.

Alla skolor som deltar får ett utbildningspaket för att diskutera situationen i Tanzania och hjälp med att driva kampanjen på sin skola. Börja med att se filmen som beskriver situationen i Tanzania. Ett tips är att göra ett projekt kring Operation Dagsverke för att förbättra toaletterna på den egna skolan.

Tillsammans ser vi till att inte ett enda barn ska behöva gå med magont och missa skolan på grund av smutsiga toaletter. Varken i Sverige eller Tanzania.


Gå till källa
Author: Lisa Ericson