Malaysia ​Domen mot oppositionsledaren är förödande för yttrandefriheten

Den federala domstolen i Malaysia, landets högsta domstol, fastslog idag den 10 februari åtalet om homosexualitet mot oppositionsledaren Anwar Ibrahim och dömde honom till fem års fängelse. Domstolen gick därmed emot appellationsdomstolens tidigare beslut att ogilla åtalet och frikänna Anwar Ibrahim. Anklagelserna om homosexualitet har pågått sedan 2008
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Hongkong: Fällande dom för misshandel av hembiträden

​Den fällande domen mot en arbetsgivare, för det extrema övergrepp hon utsatt två hembiträden för, måste bli en väckarklocka för myndigheterna i Hongkong. Åtgärder behövs för att stoppa det grova utnyttjande av tusentals kvinnor, säger Amnesty International i ett utnyttjande.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Burma: Utländska företag inblandade i allvarliga övergrepp

En ny rapport från Amnesty International visar hur kanadensiska och kinesiska gruvintressen profiterat på den olagliga verksamheten kring kopparutvinningen i Monywaprojektet Burma. Projektet har lett till grova människorättskränkningar och vissa fall har företagen varit direkt inblandade, i samverkan med de burmesiska myndigheterna.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Ebola har lämnat mer än 16 000 barn föräldralösa

Tamba Manzare, 1,5 år, sitter i Rose Komanos knä vid ett center där barn som utsatts för ebola tas omhand. Tambas mamma dog i ebola och han tas omhand vid centret under 21 dagar. Rose har överlevt ebola och riskerar inte att smittas. Foto: © UNICEF/Naftalin

Tamba Manzare, 1,5 år, sitter i Rose Komanos knä vid ett center där barn som utsatts för ebola tas omhand. Tambas mamma dog i ebola och han observeras nu vid centret under 21 dagar. Rose har överlevt ebola och kan vara nära Tamba utan att smittas. Foto: © UNICEF/Naftalin

UNICEF hjälper till att identifiera barn som förlorat sina föräldrar eller andra vårdnadshavare, och ser till att de omedelbart får vård och stöd. Antingen genom släktingar, grannar eller fosterfamiljer. I mitten av januari hade omkring 3 600 barn förlorat båda sina föräldrar i ebola. Men i till exempel Guinea kunde alla 773 barn flytta hem till släktingar. Mindre än tre procent av de föräldralösa barnen har fått nya hem utanför sina familjer och samhällen.

– Många familjer har nu kommit över den ursprungliga rädslan och misstron som fanns kring ebola, och visar nu ett oerhört stöd för de barn som förlorat sina föräldrar, säger Manuel Fontaine, regionchef för UNICEF i Väst- och Centralafrika. Det visar på starka familjeband och motståndskraft i de samhällen som drabbats hårt av ebola.

Barnen, och de familjer som tar hand om dem, får bland annat kontantbidrag och hjälp till utbildning. De får också psykosocialt stöd och hjälp att hantera sina upplevelser. Det är mycket viktigt att följa upp de barn som förlorat sina närstående, och stötta dem i sorgearbetet.

Ensamma barn som kan ha kommit i kontakt med någon som smittats av ebola får stöd vid olika hälsocenter, där de också observeras under 21 dagar (virusets inkubationstid). Sammanlagt i Liberia, Sierra Leone och Guinea har 250 ensamma barn hittills tagits omhand på detta sätt, och mer än 90 procent av dem kunde efter karantänperioden flytta hem till släktingar.

UNICEF har också utvecklat ett nätverk av personer som överlevt ebola. De spelar en mycket viktig roll i arbetet med att stötta drabbade barn.  Eftersom de överlevande är immuna mot sjukdomen kan de stötta och vara nära barn som befinner sig i karantän utan att riskera att smittas.

Att se till att utsatta och ensamma barn får hjälp är en utmaning i länder som redan före ebolakrisen hade svaga skyddsnät för utsatta barn.

– I arbetet med att återuppbygga länderna som drabbats av ebola måste vi också se till att förbättra skyddsnäten, säger Manuel Fontaine. Vi har en chans att åtgärda de problem som fanns redan före ebolautbrottet, så som barnäktenskap, barnarbete, sexuellt våld och utnyttjande.

Var med oss och kämpa för barnen som drabbats av ebola, ge en gåva idag. Tack.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

Nordkorea: "Den andra intervjun"

Amnesty publicerar idag, den 6 februari en film ”The other interview” på Youtube om den nordkoreanska kvinnan, Park Ji-hyun. Filmen är en skakande berättelse om hur hon flydde från svälten i Nordkorea till Kina, där hon såldes till en bonde och fick arbeta under slavliknande förhållanden.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

​Spanien: Tragedin utanför Ceuta måste utredas

Ett år har gått sedan 14 migranter drunknade utanför Ceutas kust. Migranterna blev beskjutna med gummikulor av civilgardister och Spanien har aldrig gjort någon ordentlig undersökning, vilket visar på en beklaglig brist på respekt för mänskligt liv.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen

Dom i Yara-målet visar på brister i många led

Brister i många led ledde till att Yara inte fick den hjälp hon hade rätt till. Bristerna i systemet är så allvarliga och djupgående att vi efterlyser en politisk samling över partigränserna för att fånga upp de barn som halkar efter i Sverige. Foto: © UNICEF/Frank Aschberg

Bristerna i skyddsnätet för utsatta barn är så allvarliga och djupgående att vi efterlyser en politisk samling över partigränserna för att fånga upp de barn som halkar efter i Sverige. Foto: © UNICEF/Frank Aschberg

Det fanns tidigt misstankar om att kvinnan och mannen som haft vårdnaden om Yara utsatt henne för det våld som lett till hennes död, vilket också senare konstaterades. Kvinnan har nu dömts till livstids fängelse för mordet på Yara, medan mannen har dömts till sex års fängelse för synnerligen grov misshandel och vållande till Yaras död. Domen är en tydlig påminnelse om att sårbara barn är helt beroende av en vuxen omgivning som inte sviker i sitt ansvar, samt att brister i skyddsnätet kan få konsekvenser för enskilda barn som inte går att reparera.

Av vittnesmålen i domen framgår hur skola, grannar och övrig omgivning fattat misstankar om att Yara for illa. Det fanns många signaler som borde tagits på stort allvar; frånvaro i skolan, märken och sår på kroppen, en liten flicka som fått ta mycket ansvar för sina syskon, handling och tvätt, samt signaler om att hon varit hungrig. Brister i många olika led har lett till att Yara inte fått den hjälp hon haft rätt till.

Vi ser många liknande exempel i vår verksamhet och nås av oroväckande uppgifter gällande luckor i skyddsnätet för utsatta barn; anmälningsplikten fungerar inte som den ska, myndigheter samarbetar inte och tar större hänsyn till föräldrars åsikter än barns rättigheter, socialtjänstens insatser sker många gånger i ett sent och akut skede när problemen redan vuxit sig mycket stora, det saknas resurser och kunskaper om hur barn ska göras delaktiga när beslut ska fattas som berör dem.

Socialsekreterare själva flaggar för orimliga arbetsvillkor bland de som utreder barn och unga. Vidare beskrivs socialtjänstens handläggning som ett lappverk där få barn utreds, ärenden öppnas och stängs och få ärenden leder till insatser. I ett sådant lappverk kommer barn alltid att falla mellan maskorna.

Bristerna är så allvarliga och djupgående att vi efterlyser en politisk samling över partigränserna för att fånga upp de barn som halkar efter i Sverige. Det krävs en nationell handlingsplan för barn som lever med våld, omsorgsbrister och i socialt utanförskap. Handlingsplanen bör utgå från följande:

 • Garanterad delaktighet. Barnets perspektiv och delaktighet ska garanteras vid allt beslutsfattande som berör utsatta barn.
 • Helhetssyn på barnet. Politiska insatser, myndighetsutövning och beslutsfattande som berör utsatta barn måste präglas av en helhetssyn på barnets alla livsområden.
 • Säkerställd samverkan. Rutiner för samverkan mellan myndigheter som socialtjänst, skola, barnhälsovård, polis och domstol etc. måste säkerställas.
 • Ökade kunskaper. Det krävs ökade kunskaper hos socialtjänst, skola, barnhälsovård, polis och domstol om utsatta barns behov och rättigheter samt anmälningspliktens innebörd.
 • Ökade resurser. Det krävs ökade resurser hos myndigheter som är i kontakt med utsatta barn för att de ska kunna tillgodose deras rättigheter enligt barnkonventionen.


Gå till källa
Author: Emma Schönberg

Sydsudan riskerar näringskris om inte våldet tar slut

Konflikten i Sydsudan skapar en allt större brist på mat. Striderna försvårar också hjälparbetet vilket drabbar de allra mest utsatta mycket hårt. Matbristen orsakar också större flyktingströmmar i de drabbade områdena.

– UNICEF måste få tillträde till de avlägsna områden som just nu är onåbara på grund av våldet. Det är här krisen just nu tar form. Båda parter i överenskommelsen om eldupphör måste komma fram till en långsiktig lösning, annars väntar en växande hungerkatastrof när torrperioden är över, säger Jonathan Veitch, chef för UNICEF i Sydsudan. Vi är ständigt beredda och om våldet ökar kommer vi att förlora transportvägar och få ännu svårare att nå fram till utsatta. Det vore katastrofalt för allvarligt undernärda barn och kan snabbt öka dödligheten.

För små barn blir undernäring snabbt livshotande

Minst 229 000 barn uppskattas lida av svår akut undernäring i Sydsudan. Antalet har dubblerats sedan konflikten startade för drygt ett år sedan. Nyanwot Lam, två år, är ett av de barn i Sydsudan som drabbats av akut undernäring. Hennes mamma lyckades ta henne till ett sjukhus som stöds av UNICEF i huvudstaden Juba. Här får Nyanwot högenergimjölk varannan timme för att bota undernäringen, och en chans att bli frisk igen.

Nyanwot Lam, 2 år, sitter bredvid sin mamma Nyabol Hion vid sjukhuset i Juba där Nyanwot vårdas för akut undernäring. Foto: © UNICEF/Nesbitt

Nyanwot Lam, 2 år, sitter bredvid sin mamma Nyabol Hion vid sjukhuset i Juba där Nyanwot vårdas för akut undernäring. Foto: © UNICEF/Nesbitt

Tillsammans med WFP (FN:s livsmedelsprogram) fortsätter vi samarbetet för att hjälpa undernärda barn. Vi flyger in team av experter till avlägsna områden som helt skurits av från humanitär hjälp. Bland annat undersöker experterna barn för undernäring och ser till att de får vård. Teamen ser också till att ensamma barn registreras för familjeåterförening, ger barn grundläggande hälsovård och utbildning, samt tillhandahåller utrustning och produkter för att rena vatten. Hittills har cirka 600 000 människor, varav mer än 142 000 barn under fem år, fått hjälp under 37 gemensamma insatser.

Under 2014 såg vi tillsammans med partners till att omkring 100 000 svårt undernärda barn fick vård. 2015 siktar vi på att nå 137 000 svårt undernärda barn under fem år.

Läget för undernärda barn är akut. Mer pengar behövs nu för att UNICEF ska kunna utöka arbetet med att motverka undernäring och rädda barns liv. Du kan hjälpa till. Ge en gåva idag. Eller köp näringsrik nötkräm i vår gåvoshop. Tre påsar nötkräm om dagen kan vara allt som behövs för att rädda ett undernärt barns liv. Tack.


Gå till källa
Author: UNICEF Sverige

FN kräver att Sverige lever upp till barnkonventionen

Granskningen av Sverige sker vart femte år, liksom för alla länder som ratificerat, det vill säga förbundit sig att följa, barnkonventionen. Barnrättskommittén, som finns i Genève, är ingen domstol utan består av 18 experter på barnrättsfrågor från olika länder. Kommitténs uppgift är att uppmärksamma kränkningar av barns rättigheter och komma med förslag till åtgärder.

En förutsättning för att detta granskningssystem ska fungera och få effekt i praktiken är att regeringen tar kritiken på allvar. Men detta är inte alltid fallet för svensk del. Vi är bekymrade över att regeringen ofta intar en defensiv hållning och försöker hitta svar för att undkomma de krav på förbättringar som lämnas. Flera rekommendationer från kommittén har dessutom återkommit flera gånger. Vi vill nu se att regeringen tar till sig förslagen och utgår från dem när reformer görs.

Kommittén uppmanar regeringen bland annat att:

 • Skriva på det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om individuell klagorätt för barn. Tilläggsprotokollet ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter kränkts och de inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet.
 • Skydda barn mot diskriminering och se till så att de får lika tillgång till sina rättigheter oavsett bakgrund och boendekommun.
 • Utreda barns egna asylskäl noggrant och tydliggöra detta i lagen.
 • Skydda barn som är omhändertagna av de sociala myndigheterna mot utvisning.
 • Ge barn verkligt inflytande och rätt att bli hörda i olika beslutsprocesser, såsom i socialtjänstens utredningar och i migrationsärenden.
 • Stärka barnrättsperspektivet i biståndet genom barnkonsekvensanalyser.
 • Låta barnkonventionen ha företräde framför annan lagstiftning vid en konflikt.
 • Förebygga barnmisshandel.
 • Garantera att barn som är frihetsberövade får sina rättigheter respekterade fullt ut.

Här finns kritiken att läsa i sin helhet.


Gå till källa
Author: Christina Heilborn

Syrien: ​De mest utsatta – flyktingar från Syrien berättar

I en ny rapport från Amnesty International sätts strålkastarljuset på människorna bakom Syriens flyktingkris. Åtta personer berättar om sin flykt och om hur de kämpar för att överleva i Libanon, Jordanien och Irak.
Gå till källa
Author: Amnesty International, svenska sektionen